Arsiv

21 Kasım 2007
Yazar: | Kategori: Genel
Yorum: 0

SQL Server Güvenliği

 

Windows 2000/2003 Server da var olan kullanıcı yetkileri, kullanıcıların domain içinde veya lokaldeki üyelikleri sistem güvenliği için çok önemlidir. Aynı şekilde  SQL Server 2000’de de kullanıcılara tanımlanan oturumları, izinleri ve rolleri detaylı bir şekilde bilmek ve bu gereksinimlere göre tanımlamalar yapmak sistem güvenliğini sağlamak açısından belirleyici özelliklerdir.Atadığınız roller ve izinler veritabanına bağlanan kullanıcıların hangi tür veriye ulaşabileceklerini veya neleri yapıp yapamayacaklarını belirler.

 

SQL Server Güvenlikleri dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar;

 • SQL Server Kimlik Doğrulama Kipleri
 • Sunucu Oturumları
 • İzinler
 • Roller

 

1.Adım Olarak SQL Server Kimlik Doğrulama Kipleri

SQL Server’da iki tür kimlik doğrulama kipi vardır

Windows Authentication Only:Windows etki alanında bulunan kullanıcı ve grup hesaplarını kullanabilirsiniz.Domain’de (etki alanında) tanımlı kullanıcılara birde SQL Server oturum açma adı ve parolası vermenize gerek kalmadan veritabanlarına erişim yapabilirler.

Karma Güvenlik: Veritabanına şirket dışından erişim oluyorsa, etki alanı kullanılmıyorsa Karma Güvenlik kipiyle veritabanlarına erişim sağlanabilir.

1000000185 1 SQL Server Güvenliği

SQL Server kimlik doğrulama kiplerini görmek için Enterprise Manager tıklayın çalışmak istediğiniz Sunucuyu içeren sunucu grubuna erişin, sonra da ve Enterprise Manager ağaç yapısındaki sunucu adını farenin sağ düğmesiyle tıklayın ve özelikleri seçin. Security tabında kimlik doğrulama modları yer almaktadır.

 

2.Adım Olarak Sunucu Oturumları

İki tür kimlik doğrulama kipi bulunduğu gibi iki türde sunucu oturumu mevcuttur. Etki alanın oturumlarını, etki alanında ya da yerel kullanıcı hesabını yerel grup hesaplarında ya da evrensel veya genel etki alanı grup hesapları olabilen etki alanı hesaplarını kullanarak yaratabilirsiniz. SQL Server oturumlarınız unique (benzersiz) bir oturum adı ve parola belirleyerek yaratırsınız. Varsayılan ayar olarak gelen oturumlar aşağıda yer almaktadır.

 • Yerel Administrators grup
 • Yerel Administrator hesabı
 • sa oturumu
 • guest oturumu
 • dbo oturumu

 

3.Adım Olarak İzinler

İzinler, kullanıcıların SQL Server üzerinde yada bir veritabanında yapabileceklerini belirler ve kullanıcılara oturum kimlik’ine ,grup üyeliğine ve rol üyeliğine göre verirler.Kullanıcıların veritabanında bir değişiklik yapma yada bir şeyi silme gibi eylemleri gerçekleştirmeden önce uygun izinlere sahip olmaları gerekmektedir.

SQL Server izinler üç ana başlıkta toplanır:

 • Nesne izinleri (object permissions)
 • Bildiri izinleri (statement permissions)
 • Kendiliğinden izinler (implicit permissions)

 

Nesne İzinleri:Tablo ,görünüm ve sütunları erişimi düzenleyen izinlerdir.Örneğin sadece raporlama üzerinde çalışan bir kullanıcıya bir tablodan sadece bilgi seçme (select) hakkı verilebilir,bu kullanıcı tabloya herhangi bir bilgi ekleme(insert),güncelleme(update) ve silme(delete) yetkisi vermeyebiliriz

 

Nesne Türü                                   Eylemler

Column                                          select ve update

Row                                               N/A(Tablo düzeyinde ayarlanır)

Stored Procedure                           Execute

Table                                              Select,insert,update,delete ve references

View                                              Select,insert,update,delete

 

Bildiri İzinleri:Bir veritabanı yaratmak veya bir veritabanına nesne eklemek için kullanılan yönetici izinleridir.Bu tür izinleri System Administrators rolüne sahip üyeler kullanabilir.Varsayılan ayarlarda normal oturumlara bildiri izinleri verilmez,daha sonra isteğe bağlı olarak verilebilir.Örneğin bir kullanıcıya veritabanını yedekleme izni vermek istiyorsanız backup database yürütme izni verilmelidir.Bu tür izinler verilebilir ve daha sonra o kullanıcıda geri alınabilir izinlerdir.Bu izinler aşağıda yer almaktadır:

Create Database: Kullanıcının Veritabanı yaratıp yaratmayacağı belirler.

Create Default: Kullanıcının tablo sütunu içinde varsayılan bir değer yaratıp yaratmayacağını belirler.

Create Function: Kullanıcının veritabanında kendi tanımladığı bir işlev değer yaratıp yaratmayacağını belirler.

Create Procedure: Kullanıcının saklı yordam değer yaratıp yaratmayacağını belirler.

Create Rule: Kullanıcının bir tablo sütunu değer yaratıp yaratmayacağını belirler.

Create Table: Kullanıcının bir tablo değer yaratıp yaratmayacağını belirler.

Create View: Kullanıcının bir görünüm değer yaratıp yaratmayacağını belirler.

Backup Database: Kullanıcının veritabanını yedekleyip yedekleyemeyeceğini belirler.

Backup Log: Kullanıcını işlem günlüğünü yedekleyip yedekleyemeyeceğini belirler.

 

Kendiliğinden İzinler: Önceden tanımlı rollerin üyeleri yada veritabanı nesnesi sahiplerin kendiliğinden olan izinleridir. Kendiliğinden olan izinler değiştirilemezler. Örneğin System Administrators’ın SQL Server’da tüm eylemleri gerçekleştirebilmesi gibi.

 

4.Adım Olarak Roller

Bir grup kullanıcıya kolayca izin atayabilmek için kullanılan ve değiştirilemeyen önceden tanımlı izinlerdir.

 • Sunucu Rolleri
 • Veritabanı Rolleri

 

Sunucu Rolleri: Sunucuyu yönetebilmek için kullanılır. Sunucu rolleri sunucu düzeyinde ayarlanır ve önceden tanımlıdırlar. Bu izinler tüm sunuyu etkiler ve değiştirilemezler.

 SQL Server Güvenliği

Resimdeki sunucu rollerinin açıklamaları ise şu şekildedir.

Bulk Insert Administrators(bulkadmin): Veritabanına yığın eklemeleri yapmaları gereken etki alanı hesapları için tanımlanmış roldür. Bu rolün üyeleri bulkadmin’e üyeler ekleyebilir ve Aşağıda belirtilen izinlere sahiptirler.

 SQL Server Güvenliği

Database Creators(dbcreator): Veritabanı yaratma, değiştirme ve iptal etme yetkisini içeren roldür. Aşağıda belirtilen izinlere sahiptirler.

 SQL Server Güvenliği

 

Disk Administrators(diskadmin):Disk dosyalarını düzenleyebilme yetkisi verilmek istenen kullanıcılara atanan roldür. Aşağıda belirtilen izinlere sahiptirler.

 SQL Server Güvenliği

Process Administrators(processadmin): SQL Server işlemleri denetleyebilme yetkisine sahip kullanıcılar bu role eklenirler. Process admin’e üye ekleyebilirler ve işlemleri kesebilirler.

 SQL Server Güvenliği

Securtiy Administrators(securityadmin):Oturumları düzenler, veritabanı izinleri yaratır ve hata günlüklerini okuması gereken kullanıcılar bu role eklenirler. Aşağıdaki izinlere sahiptir.

 SQL Server Güvenliği

Server Administrators(serveradmin): Sunucu ayarlamaları yapabilmesi ve sunucuyu kapatılabilmesi gereken kullanıcılar bu role eklenirler ve aşağıda yer alan izinlere sahiptirler.

 SQL Server Güvenliği

Setup Administrator(setupadmin):Bu role üye kullanıcılara setup admine üye ekleyebilir ve bağlı sunucular ekleyip silebilirler.Aşağıda yer alan izinlere sahiptirler.

 SQL Server Güvenliği

System Administrators(sysadmin): SQL Server üzerinde tam denetime sahip olması istenen kullanıcılarda sysadmin’de olmalıdırlar. SQL Server’da tüm uygulamaları yerine getirebilirler.

 SQL Server Güvenliği

Veritabanı Rolleri: Veritabanı üzerinde izinler atamak istediğinizde veritabanı rollerini kullanabilirsiniz. Bu roller veritabanları için tek tek ayarlanır, yani bir kullanıcının her veritabanında farklı rolleri olabilir.

 SQL Server’da önceden tanımlı veritabanı rolleri mevcuttur. Önceden tanımlı roller yerleşiktir ve değiştirilemeyen izinleri vardır. Aşağıda önceden tanımlı roller ve açıklamaları yer almaktadır.

 SQL Server Güvenliği

db_accesadmin: Bir veritabanına oturum ekleme ve çıkarma yetkisine sahip olması gereken kullanıcılar bir role üye edilmelidir.

db_backupoperator: Veritabanı yedeklemesi yapması gereken kullanıcılar bu role üye olmalıdırlar.

db_datareader: Veritabanından veriyi görüntüleyebilirler.

db_datawriter: Veritabanı üzerinde değişiklik yapabilme yetkisine sahip kullanıcılar bu role üye yapılmadırlar. Bu role üye kullanıcılar delete, insert ve update işlemlerini yapabilirler.

db_ddladmin: Bu role üye kullanıcılar SQL Server’ın veri tanımlama dili (data definition language-ddl)ile ilgili haklara sahip olurlar.

db_denydatareader: Veritabanı oturumunda olan kullanıcıların veriye erişimini kısıtlamak için oluşturulan roldür. Veritabanındaki tüm nesnelerde select izinlerini yasaklayabilir veya geri alabilirler.

db_denydatawriter: Bu rolün üyeleri Veritabanındaki tüm nesnelerden insert,update ve delete izinlerini yasaklayabilir yada geri alabilirler.

db_securityadmin: İzinleri ,nesne sahipliğini ve rolleri düzenleyebilmesi gereken kullanıcılar bu role üye edilmelidir.

 db_owner: Veritabanı üzerinde her türlü denetime gereksinimi olan kullanıcılar bu role üye edilmelidirler. Bu rolün üyeleri izinleri atayabilir, veritabanı ayarlarını değiştirebilir, veritabanına bakım uygulayabilir ve veritabanı üzerinde diğer tüm yönetim görevlerini gerçekleştirebilir.

public: Tüm veritabanı kullanıcılarına varsayılan olarak gelen bir roldür. En düşük izin ve ayrıcalıklarını taşımaktadır. Bir kullanıcıya public dışında atadığınız her rol, yeni ayrıcalık ve izin ekler.

 Yukarıda açıklamaları yapılan Veritabanı Rollerine istenirse kendinizde yeni Veritabanı Rolleri ekleyebilirsiniz. Yeni Rol eklemek istediğiniz veritabanına girin ve Roles’ın üzerinde farenin sağ tuşu ile New Database Role seçin.

1000000185 12 SQL Server Güvenliği

Kendinizin eklemek istediğiniz yeni Veritabanı Rolünün adını yazın ve Standard Role altında yer alan Add butonuna basın ve bu role üye yapmak istediğiniz kullanıcıyı ekleyin.

 SQL Server Güvenliği

Permissions butonuna basarak açılan pencereden eklediğiniz kullanıcının o veritabanındaki hangi işlemleri yapmasını ve yapmamasını istiyorsanız bu ayarlamaları yapın.

1000000185 14 SQL Server Güvenliği

Columns butonuna basarak izni düzenlediğiniz veritabanında kullanıcının kolonlarda ne çeşit işlemler yapıp, yapamayacağını ayarlarsanız.

 SQL Server Güvenliği

Bu işlemlerle oturum ile nesne izinleri sağlamış olursunuz.

Sunucu oturumlarının, İzinlerin ve Rollerin kullanıcılar üzerindeki etkilerini öğrendikten sonra çalışmak istediğiniz sunucuda bir kullanıcı yaratmayı ve tüm yukarıda anlatılanların nasıl yapıldığını bir örnekle tamamlayıp, SQL Server’da Güvenlik konusunu tamamlayalım.

 Varolan oturumları görmek için Enterprise Manager’ başlatın ve çalışmak istediğiniz sunucuya gelin, Sunucunun Security klasörünün altındaki Logins girişini seçin.

1000000185 16 SQL Server Güvenliği

Resimde sağ tarafta yer alan Name,Type,Server Access,Default Language ve Default Database açıklamaları ise şu şekildedir.

Name :Oturum adı,

Type: Standard SQL Server’daki oturumları,Etki alanı kullanıcısı için Windows User ve Etki alanı grup hesaplarını Windows Group göstermektedir.

Server Access: Kullanıcın sunuya erişim iznini gösterir,Permit izinin var olduğunu,Deny olmadığını belirtir.

Default Database: Kullanıcı için varsayılan veritabanını.

Default Language: Kullanıcı için atan dili göstermektedir.

 Logins üzerinde farenin sağ tuşuna basın ve New Login seçin.

 

 SQL Server Güvenliği

Yukarıdaki Resimde Windows Authentication’a göre açılan kullanıcı görülmektedir.

 SQL Server Güvenliği

Yukarıdaki resimde ise SQL Server Authentication’a göre açılan kullanıcı görülmektedir.İstediğiniz  kimlik doğrulama tipine seçtikten sonra.Server Roles ve Database Access’leri tanımlamanız gerekmektedir.

 SQL Server Güvenliği

Server Roles’da, kullanıcıya Sunucu üzerindeki rolleri tanımlanır bu rollerin ne tür izinler ve yetkiler verdiği daha önceki bölümlerde anlatılmıştı

 SQL Server Güvenliği

Database Access’le  ise kullanıcının hangi veritabanına login olabileceğini ve bu veritabanı üzerinde nasıl izinleri sahip olacağı bu alanda tanımlanır.

Eğer daha sonraki günlerde SQL Server Authentication’a göre açılan kullanıcı şifresinin değiştirilmesi isteniyorsa Password alanına yeni şifre yazılır ve confirm kutusuna aynı şifre onaylanır.

1000000185 22 SQL Server Güvenliği

Açılan kullanıcı şirketinizden ayrılmış veya herhangi bir sebepten dolayı kullanıcı için açılan hesabı kaldırmak istiyorsanız.Kaldırmak istediğiniz kullanıcın üzerinde farenin sağ tuşu ile tıklanır ve Delete (sil)seçilir.

1000000185 1 SQL Server Güvenliği

 

 

Veritabanı Yöneticisi olarak, SQL Server Kimlik Doğrulama Kiplerini, Sunucu Oturumlarını, İzinleri ve Rolleri kâğıt üzerinde daha önceden belirler ve bu prosedüre göre işlemler yaparsanız sonradan çıkabilecek büyük güvenlik sorunlarını önlemiş ve daha az performansla daha kolay bir yönetim yapmış olursunuz.

 Kaynak:

microsoft.com

70-228: Microsoft SQL Server 2000 System Administration Training

Bir sonraki Makale’de Görüşmek Üzere…

 

Yazar: | Kategori: Genel
Yorum: 0

MICROSOFT Windows SERVER 2008

    Microsoft yeni jenerasyon Server platformu olan Windows Server 2008’i geçtiğimiz aylarda duyurdu. Windows Server Sistemleri zincirinin son halkasını oluşturacak olan 2008, getirdiği yeniliklerle henüz Beta aşamasında bile kendinden söz ettirmeye başladı. Biz de önümüzdeki 5 yıla damgasını vurması beklenen Server 2008’in çarpıcı özelliklerine, yeniliklerine ve değişimlerine bir göz atacağız.

Windows Server 2008’in şüphesiz en önemli özellikleri arasında güvenlik temelleri ve uygulama yönetimi esasları yer almaktadır. 2008, web tabanlı uygulamaların ve hosting bileşenlerinin çok daha esnek ve efektif bir şekilde kullanılabilmesine imkan sağlamasıyla da çok konuşulacak gibi duruyor.

Şimdi gelin bu yeni platformun özelliklerini; web uygulamaları, güvenlik, merkezi uygulama yönetimi gibi ana kategoriler halinde değerlendirelim.

    Performans:

Performans yönetimi ve performans araçlarına değinmeden önce Windows Server 2008’in donanımsal gereksinimlerine bir göz atalım;

İşlemci

• Minimum: 1GHz
• Tavsiye Edilen: 2GHz
• Yüksek Performans: 3GHz veya üzeri

Bellek

• Minimum: 512MB RAM
• Tavsiye Edilen: 1GB RAM
• Yüksek Performans: 2GB RAM (Normal Yükleme) veya 1GB RAM (Server Core Yüklemesi) veya üzeri
• Maksimum (32-bit için): 4GB (Standart) veya 64GB (Enterprise ve Datacenter)
• Maksimum (64-bit için): 32GB (Standart) veya 2TB (Enterprise, Datacenter, ve Itanium tabanlı sistemler)

Disk Alanı

• Minimum: 8GB
• Tavsiye Edilen: 40GB (Full installation) veya 10GB (Server Core installation)
• Yüksek Performans: 80GB (Normal Yükleme) veya 40GB (Server Core Yüklemesi) veya üzeri
Note: 16 GB’dan yüksek belleğe sahip bilgisayarlar; paging, hibernation, veya dumping için daha fazla disk alanına ihtiyaç duyacaklardır.

Sürücü Gereksinimi

DVD-ROM sürücü

Görüldüğü üzere Server 2008, sunmuş olduğu yüksek performans ve güvenlik eklentilerine karşılık çok yüksek sistem gereksinimi duymamaktadır. Server kurulumuna göre değişiklik gösteren bellek yapısı sayesinde yükleme seçeneklerini kendi ihiyaçlarınıza ve yapınıza göre değerlendirebilirsiniz.

Server Core yapısı olarak adlandırılan yeni model ile Microsoft, arabirim ve bunun getirdiği performans düşüklüğünü ortadan kaldırmak amacıyla tamamen komut satırından yönetime imkan veren bir yapıyı gündeme getirdi. Bir başka performans gelişimi olarak multi-core desteği her bir sanal makine için 8 adet mantıksal işlemciyi imkanlı kılıyor. 32 ve 64 bit mimarisine sahip sanal serverların aynı fiziksel server üzerinde çalışabilmesi artık mümkün. Uygulamaların sanal serverlar üzerinde çok daha performanslı çalışacağına dikkat çeken bu gelişim sayesinde fiziklsel ve mantıksal bütünlük çok iyi koordine edilmiş gözüküyor.

    Kolay Yönetim:

Server yönetimi dendiğinde; kullanışlı, hızlı ve çözüme yakın araçlara sahip olmak her zaman önce gelir. Bu yönüyle 2008 Server yöneticilerine önemli araçlar sunmaktadır. Bunlar içerisinde en çarpıcı olanı şüphesiz PowerShell. Yeni nesil komut satırı mimarisiyle çok daha esnek ve efektif sonuçlar alınabilmektedir. Yine vazgeçilmez bir konsol olan Microsoft Management Console 3.0 sayesinde Windows servisleri, araçları ve denetim ilkeleri çok daha uyumlu ve hızlı işlenebilmektedir. Micorosft System Center yapısıyla tam uyumluluk gösteren 2008, ileride güçlendirilmiş Microsoft Server araçlarıyla ciddi performans optimizasyonu sağlayacak gibi gözüküyor. Güçlendirilmiş Windows Management Instruments (WMI) ve Group Policy teknolojilerinin de desteğiyle server yönetimi konusunda çok önemli adımların atıldığı görebiliyoruz.

1000001185 image001 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Microsoft Windows Server 2008’in yeni nesil yönetim konsolu Server Manager sayesinde tek bir konsoldan bütün server yapılandırmaları ve bakımları yapılabilmektedir. Server Manager ile serverin durumu, sürücü problemleri, güncelleştirmeler, yedekleme, felaket yönetimi gibi bir çok seçenek karşımıza çıkabilmektedir.

1000001185 image002 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Microsoft Windows Server 2008, server üzerine yeni bir rol ekleme noktasında oldukça başarılı bir hale getirilmiş. Artık tek bir konsol üzerinden istediğiniz bütün rolleri bir kereye mahsus olmak kaydıyla seçip bir çırpıda yükleyebilir ve tek “restart” ile bütün kurulumlarınızı tamamlayabilirsiniz.

    Windows ServerCore

ServerCore sayesinde, yönetim araçlarını çok daha hızlı ve güvenli bir biçimde kullanabilirsiniz. Bunun amacı, gereksiz uygulamaların, arayüzlerin ve servislerin bu kurulum biçiminde devre dışı bırakılmış olmasıdır. Bu sayede server yöneticileri dışarıdan gelen atakları daha kolay kontrol edebilir ve sınırlı sayıda olan servis ve uygulamaların süregelen bakımlarını çok daha etkili bir biçimde yapabilirler.

1000001185 image003 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Şimdi ServerCore ile Full Server 2008 arasında rolleri bakımından farklılıklara bir göz atalım.

Windows Server 2008 Rolleri Active Directory Certificate Services Active Directory Domain Services Active Directory Federation Services Active Directory Lightweight Directory Services Active Directory Rights Management Services Application Server DHCP Server DNS Server Fax Server File Services Network Policy and Access Services Print Services Streaming Media Services Terminal Services UDDI Services Web Server Windows Deployment Services Windows SharePoint Services Windows Server 2008 ServerCore RolleriWindows Server Virtualization

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Domain Name System (DNS)

File server

AD Directory Services (AD DS)

AD Lightweight Directory Services (AD LDS)

Windows Media Services

Print Management

    Arttırılmış Güvenlik:

Birçok yeni güvenlik aracını beraberinde getiren ve bugüne kadarki en güvenli Windows Server olan 2008, adeta istemci bilgisayarlara daha yüksek güvenlik vaat edebilmek için yapılandırılmış. Gerek kendi üzerinde barındırdığı yeni araçlar ve gerekse Windows Vista ile tam uyum sağlayan özellikleri ile güçlü bir güvenlik kalkanına sahip olduğunu gösteriyor. Kernel yapısının korunması amacıyla oluşturulan PatchGuard sayesinde işletim sistemi çekirdeğinden arabirimine kadar korunmuş oluyor. Dolayısıyla korsanların işletim sistemine herhangi bir zararlı yamam eklemeleri riski ortadan kalkıyor. Bunun yanında dosya sistemiyle beraber Servis Yönetimi’ne de ayrı bir boyut kazandıran “Service Hardening” özelliği sayesinde Windows Servisleri’nin yönetimi ve güvenliği sağlanmış oluyor. Network Access Protection (NAP) ve güçlendirilmiş Public Key Infrastructure (PKI) sayesinde verilerin ve uzak erişimlerde kimlik doğrulama sürecinin çok daha güvenli olacağını söylemek çok doğru olacaktır.

Bir diğer güvenlik aşaması olan RODC (Read Only Domain Controller) sayesinde Domain Controller bilgisayarlar içerisinde de kritik bir güvenlik seviyesi oluşturmak mümkün hale gelebilmektedir. Bu yeni teknolojiyle beraber DC olarak görev yapan ancak üzerinde değişikliğe imkan tanımayan ve bu yönüyle saldırılara karşı çok daha güvenli bir server karşımıza çıkıyor.

Güvenlik Duvarı mimarisinde Windows Vista ile oldukça yüksek bir ivme yakalayan Microsoft, Windows Server 2008 içerisinde aynı Firewall mantığını sergiliyor. İki yönlü Güvenlik Duvarı sayesinde network içerisinden ya da dışarısından gelebilecek saldırıları bertaraf etmek artık çok daha imkanlı olacak diyebiliriz.

    Güvenlik ve Kural Yönetimi:

    Network Access Protection ve Network Policy Server

1000001185 image004 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Yine çok yeni bir teknoloji olan NAP sayesinde şirket içi ya da şirket dışı erişimlerde yüksek kontrol mekanizması işletebilirsiniz. Bu sayede network içerisindeki bir kaynağa erişimde, kullanıcıdan çeşitli kriterleri doğrulaması ve karşılaması istenmektedir. Bu kriterleri karşılayabilen kullanıcılar kendileri için özel olan bölüme ulaşabilirler ve kaynaklara erişebilirler.

1000001185 image005 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Daha önceleri Network Karantina (Network Quarantine) olarak gördüğümüz yapı artık sadece uzak VPN bağlantılarında değil şirket içi erişim kontol denetimlerinde de kullanılabilmektedir. Bu yönüyle NAP ve NPS, efektif özellikleriyle baştan sona bir erişim denetimi sağlamaktadır.

    Advanced Firewall

1000001185 image006 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Firewall mantığı, Windows Xp ile tanışmış olduğumuz bir özellik. Bu özellik uzun yıllar boyu çeşitli güncelleştirmelerle kuvvetlendirilmeye çalışıldı. İlk önceleri tek taraflı korulamar için (spesifik port bazlı olarak) yapılandırılmış olan Firewall, Windows Vista ve Server 2008 ile beraber tamamen iç-dış bütünlüğü korunarak yapılandırıldı. Dolayısıyla iç network’den dış network’e ya da dıştan içe giriş çıkış kontrolleri, port ya da program spesifik olarak güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

    BitLocker Drive Encryption

İlk olarak Windows Vista’nın Ultimate ve Enterprise sürümlerinde tanıdığımız BitLocker Driver Encryption teknolojisi Server 2008 tarafındanda da tam olarak desteklenmekte. BitLocker ile beraber dosya bazlı değil sürücü bazlı şifreleme yapılabilmekte ve işletim sisteminden bağımsız tam bir güvenlik sağlanabilmektedir. Şifreleme anahtarlarının fiziksel medyalarda saklanabilme imkanı olduğu gibi TPM (Trusted Platform Module) adını verdiğimiz yeni nesil modüller üzerinde de saklanabilmesini sağlamak mümkün hale gelmektedir.

    Cryptography Next Generation

1000001185 image007 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Microsoft’un yeni kripto teknolojisi olarak adlandırılan Cryptography Next Generation (CNG) ile yüksek seviyeli algoritmalar, dijital imzalar, anahtar değişimleri ve hash oluşturulabilmektedir. CNG, Amerikan Hükümeti’nin Suite B adını verdiği oluşum ile çalışmaktadır. CNG’nin avantajlarından bazıları;

-Kullanıcılar kendi algoritmalarını oluşturup kullanabilmektedirler.

-Yeni kripto servis sağlayıcılar yüklenebilmektedir.

-Elliptic curve cryptography (ECC) gibi Suite B algoritma desteği sunmaktadır.

    Read-Only Domain Controller (RODC)

Server güvenliği dendiğinde hem fiziksel hem mantıksal güvenlik akla gelir. Bu sebeple serverlarınızın barındırıldığı yerlerin güvenli olması gerekmektedir. Microsoft, bu düşünceyle farklı tipte bir domain controller oluşturma yoluna gitmiş. Adından da anlaşılacağı gibi, birincil domain controller bilgisayara bağımlı olan ve onun veritabanını kullanan read-only domain controller, fiziksel güvenliği az olan noktalar için tasarlanmıştır. Read-only domain controller yapısı, özellikle birçok şubesi olan platformlarda şubelerin daha az fiziksel güvenliği olduğu düşüncesiyle kullanılabilmektedir.    Windows PowerShell

Yeni nesil komut ve scripting sistemi olan Powershell sayesinde 130’ı aşkın komut ve geniş bir script dili yardımıyla yönetimsel faaliyetler çok hızlı ve aktif bir biçimde hayata geçirilebilmektedir. Bir script dili olması sebebiyle çok esnek ve geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır.

Powershell hakkında detaylı bilgi için.

Windows PowerShell Getting Started Guide and Quick Reference

Powershell Download için.

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/powershell/download.mspx

    IIS 7.0 ve .NET 3.0 ile Geliştirilmiş Web Uygulamaları

1000001185 image008 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Server ile birlikta gelen IIS 7.0 (Internet Information Services) ve .NET Framework 3.0 sayesinde çok gelişmiş web uygulamalarını yüksek performans ve uyumluluk ile server üzerinde çalıştırabilir ve barındırabilirsiniz. Web Server olarak kullandığınızda bugüne kadarki en gelişmiş ve hızlı servera sahip olabilirsiniz.

    Windows Yazdırma Yönetimi

1000001185 image009 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Yeni bir arabirimle karşımıza çıkan “Windows Yazdırma Yönetimi” daha önceki sürümlerdeki pooling, port yönetimi, sürücü yönetimi gibi belli başlı görevlerin yanı sıra fax-printer entegrasyonunu, XPS (xml Paper Specification) gibi yeni nesil özellikleri de sunuyor.

    Network File System

1000001185 image010 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Network File System sayesinde, Windows tabanlı bilgisayarlarınız üzerindeki paylaşımların diğer işletim sistemlerinde ve ağ ortamlarında da kullanılabilmesini sağlayabilmekteyiz.

    Windows Deployment Services (WDS)

Önceki Windows sistemlerde RIS (Remote Installation Services) olarak tanıdığımız yapıyı yeni nesil Windows içerisinde WDS (Windows Deployment Services) olarak göreceğiz. WDS sayesinde network üzerinden uzak platformlara kurulum yapılabilmektedir. İmaj mantığına göre yeniden dizayn edilen WDS çok daha hızlı ve sorunsuz kurulumlar için tasarlanmışa benziyor.

    Paylaşım ve Saklama Sunucusu (Share and Storage Server)

1000001185 image011 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008

    Windows Server 2003 R2 ile tanışmış olduğumuz ve Server 2008 üzerinde geliştirilen WSS (Windows Storage Server), gerçek bir depolama yönetimi sunmakta. Çeşitli ünitelerde, medyalarda ve bilgisayarlarda bulunan paylaşımların tek bir merkezi konsoldan yönetilmesine imkan tanıyan WSS, Fibre Channel Fabrics desteği sayesinde hızlı veri transferi sağlıyor.

Evet arkadaşlarım, Microsoft’un Server Sistemleri içerisindeki son gözdesi olan Windows Server 2008 sunucu yapısını ilk bakışta değerlendirmeye çalıştık. Hız, performans ve güvenliği bir arada sunmayı vaat eden Server 2008, önümüzdeki yıllarda şirketlerdeki yerini alacağının sinyallerini veriyor.

Teşekkürler,
Baki Onur OKUTUCU

Microsoft Certified Trainer

Yazar: | Kategori: Genel
Yorum: 0

Microsoft’un yeni işletim sistemlerinde sürekli olarak güvenlik seviyesini arttırdığını biliyoruz, Vista ve Server 2008 işletim sistemlerinde de güvenliğin son derece ön planda olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Group Policy lerde olağanüstü bir genişleme ve yenilik ilk bakışta göze çarpıyor. Ben de bu makalemde sizlere yeni versiyon işletim sistemlerindeki Group Policy dosyalarının farklarını ve olası hataların önlenmesi için neler yapılması gerektiğini anlatacağım.Daha önceleri .adm formatında olup sadece kendi platformunda çalışabilen Group Policy dosyaları ( En fazla notepad ile açabiliyorduk ki bu bizim düzenlememiz için düşünülmemiş.) artık .admx formatında ve xml programlarıyla görüntülenebiliyor.

1000001186 image001 Windows Server 2008 Üzerinde GPO incelenmesi

1000001186 image002 Windows Server 2008 Üzerinde GPO incelenmesi

Dosyaların arasında ki en büyük ve en önemli farklardan biri ise şu; önceki işletim sistemlerinin kullandığı Group Policy dosyalarında sadece işletim sisteminin kendi varsayılan dili kullanırken yeni Group Policy dosyaları belirtebileceğimiz farklı dillerde güncellenebiliyor. Bu da .admx uzantılı dosyaların çoklu dil desteği sağlaması anlamına geliyor.

Bununla beraber Group Policy dosyalarının yerinin de değiştiğini belirtmekte fayda var. Daha önce %systemroot%\inf konumunda bulunan dosyalar artık %systemroot%\policyDefinitions klasöründe bulunmaktadır ve aşağıda ki örnekte olduğu gibi varsayılan dil altında bütün Group Policy dosyalarının bir kopyası bulunmaktadır.

1000001186 image003 Windows Server 2008 Üzerinde GPO incelenmesi

Dosyaların içerik farklılıkları hakkında bir ön bilgi sahibi olduktan sonra eski Group Policy dosyalarının yenilerine uyarlamasına geçebiliriz. Tabi ki yeni kuracağımız sistemde tam manasıyla bir alt yapı değişikliği yapacak olursak dosyaları da uyarlamaya ihtiyaç duymayız. Fakat eski işletim sistemleriyle beraber çalışacağımızı varsayıyorum. Açıkçası yeni sürüm işletim sistemine sahip server ve client ları eklemeden önce eski server ve client larımızın burada bahsettiğim yeni ayarlar ve dosya türlerinden etkilenmemesini düşünmek olanaksızdır.

Bu noktada .adm dosyalarının uzantılarını .admx olarak mı dönüştürmemiz gerekecek diye düşünülebilir. Elbette kesinlikle hayır, tahmin ettiğiniz gibi Server 2008 ve Vista da bulunan Group Policy Editor , Vista, Server 2003, 2000 ve Xp de kullanılan .adm dosyalarını düzenleyebilecek şekilde tasarlanmıştır. Adm şablonunun düzenlemenin açıklaması ise şu; Group Policy objelerini ara yüzden düzenlerken bu dosyaların üzerine yazıyorsunuz demek oluyor, örnek olarak domain ortamında ki kullanıcıların Windows Movie Maker ı kullanmalarını yasaklamak için Group Policy ayarlarını yapılandırdınızda sonuç olarak ilgili .adm dosyasını aşağıdaki gibi yapılandırmış olursunuz.

CATEGORY !!MovieMaker

POLICY !!MovieMaker_Disable

#if version >= 4

SUPPORTED !!SUPPORTED_WindowsXPSP2

#endif

EXPLAIN !!MovieMaker_Disable_Help

KEYNAME “Software\Policies\Microsoft\WindowsMovieMaker”

VALUENAME “MovieMaker”

VALUEON NUMERIC 1

VALUEOFF NUMERIC 0

END POLICY

END CATEGORY

Şimdi örnek bir yapı oluşturalım, yalnız ondan önce eğer “file replication” servisinin transfer zamanını beklemek istemiyorsanız bu yapıyı PDC üzerinde oluşturmanızı tavsiye ederim.

Aşağıdaki yapıyı oluşturmaktaki amaç Server 2008 ve Vista nın 2000–2003 ve Xp de ki gibi her bir Group Policy için ayrı klasörler açmaması ve dosyaları tek bir merkezi klasörde toplaması. Merkezi klasörler grubu oluşturarak aynı domain yapısındaki Domain Controller ların da kendi içinde dosya oluşturması yerine aynı merkezi kullanması ve dosyaları bu dizinden almasını sağlamış oluyoruz.

Yukarıda belirttiğimiz gibi İlk önce klasörleri oluşturalım.

%systemroot%\sysvol\domain\policies\PolicyDefinitions
%systemroot%\sysvol\domain\policies\PolicyDefinitions\EN-US

1000001186 image004 Windows Server 2008 Üzerinde GPO incelenmesi

Daha sonra varsayılan klasördeki dosyaları almanız için önceden hazırlanmış Xcopy komutunu kullanabilirsiniz. ( Bat olarak kaydedebilir ya da direk komut satırına kopyalayabilirsiniz. )

CD C:\
Xcopy %systemroot%\PolicyDefinitions\* %systemroot%\sysvol\domain\policies\PolicyDefinitions\
Xcopy %systemroot%\PolicyDefinitions\en-us\* %systemroot%\sysvol\domain\policies\PolicyDefinitions\en-us

1000001186 image005 Windows Server 2008 Üzerinde GPO incelenmesi

1000001186 image006 Windows Server 2008 Üzerinde GPO incelenmesi

Daha sonra gpmc.msc komutu ile Group Policy Object Editor u açın ve yeni bir Group Policy oluşturun , objeyi modifiye edip kapatın ve dosyanın yeni formatta modifiye edildiğini kontrol edin.

1000001186 image007 Windows Server 2008 Üzerinde GPO incelenmesi

1000001186 image008 Windows Server 2008 Üzerinde GPO incelenmesi

Ve herhangi bir member server üzerinde dosyaların doğru dizinde konumlandırıldığını kontrol edin.

1000001186 image009 Windows Server 2008 Üzerinde GPO incelenmesi

Böylece eski sistem Group Policy dosyalarınızı kaybetmeden veya yeni dosyalarla çakışmaya uğramadan kullanabilirsiniz.

Bir başka Server 2008 makalesinde daha görüşmek üzere…

Yazar: | Kategori: Genel
Yorum: 1

Windows Xp Pro ve 2000 Pro ile birlikte gelen IIS Server yazılımı ile bilgisayarımızda sadece tek bir web sitesi yayınlayabiliyoruz. Fakat bu kısıtlama Windows Server ürün ailesi için geçerli değil. IIS Server üzerinde dilediğimiz kadar web sitesi yayınlayabiliriz ve bunların içerikleri birbirinden tamamen farklı olabilir. Peki, gelen bir isteğin hangi web sitesine ait olduğunu IIS nasıl anlayacak? IIS Server gelen web isteklerini 3 farklı kıstasa göre değerlendirip birbirinden ayırabilir;

1-) IP Adresi

2-) Port Numarası

3-) Host Header Bilgisi

Şekilde bir web sitesinin özellikleri görünmektedir. Yukarıdaki bilgiler bu bölümden değiştirilebilir.

1000001193 image001 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

IIS üzerinde aynı ip üzerinden birden fazla web sitesini yayınlayabilmek için farklı port numaraları kullanabiliriz. Örneğin ilk web sitemiz standart http portu olan 80 nolu portu kullanırken ikinci site 81 nolu portu kullanabilir. Fakat bu kabul edilebilir bir durum değildir çünkü böyle bir durumda sitemizi ziyaret etmek isteyen kullanıcılar web tarayıcılarına http://www.sitemiz.com:81 gibi bir url yazarak siteye erişmek zorunda kalacaklar. bu durumun önüne geçmek için IIS Host Header bilgisini kullanır. Farklı siteleri farklı DNS domain isimleriyle yayınlarız. Bu DNS domain isimleri (örn; www.aslankara.com) aynı zamanda o sitenin Host Header bilgisini oluşturur. IIS aynı ip’nin 80 nolu portuna gelen istekleri bu bilgiden ayırt eder ve birçok siteyi sorunsuz biçimde yayınlama imkânı sağlar.

Fakat işin içine SSL girdiği zaman Host Header bilgisi artık kullanılamaz. IIS SSL ile gelen güvenli web isteklerini karşılarken Host Header bilgisine ulaşamayacağından yukarda anlattığımız durum söz konusu olur ve bir ip üzerinden aynı porttan (standart ssl portu 443) sadece bir güvenli web sitesi yayınlayabiliriz. Yeni bir web sitesi için yeni bir ip ye yada yeni bir porta ihtiyaç vardır. Yeni port kullanarak çözmek pek mantıklı olmayacak çünkü kullanıcıların sitemize erişmesi web adresinin haricinde birde port numarası girmeleri gerekecek ki bu reel hayatta pek doğru bir çözüm değildir. Burada yapılması gereken eğer gerçekten böyle bir ihtiyaç varsa ve birden fazla farklı web sitesi IIS üzerinde SSL kullanılarak yayınlanmak isteniyorsa her site için farklı ip adreslerinin kullanılması gerekmektedir.

Şirketimize ait web sitelerini tek IIS üzerinden güvenli bir şekilde yayınlamak için bir çözümde aynı SSL sertifikasını birden fazla site için kullanmak olabilir. Eğer tek sertifika birçok site için kullanılabilirse yukarıdaki Host Header sorunu ortadan kalkar. Fakat burada da bir problemimiz var. SSL sertifikaları talep edilirken “Common Name” başlığında sitemizin Host Header bilgisini girmemiz gerekmektedir. Eğer bu bilgide bir hata olursa İnternet Explorer web sitesini her açtığında güvenlik uyarısı verecektir. Şekilde bu uyarı görülmektedir.

1000001193 image002 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

Her site için ayrı bir sertifika kullanabilseydik bu bir sorun olmazdı fakat IIS yukarıda bahsettiğim sebeplerden sadece tek bir SSL sertifikasını kabul eder. Burada da imdadımıza “Wildcard Common Name” yetişmektedir. Sertifikayı isterken Host Header bilgisini yazdığımız Common Name bölümüne *.aslankara.com gibi bir ifade yazarak tüm sub domainleri kapsayan bir sertifika çekebilir ve tüm web sitelerimiz için kullanabiliriz. Şimdi adım adım bu işlemi gerçekleştirelim. Örneğimde banka.aslankara.com ve alisveris.aslankara.com isimli iki web sitesini aynı sertifikayı kullanarak yayınlayacağım.

1000001193 image003 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

Şekilde görüldüğü üzere standart halde her iki web sitesi 80 nolu porttan farklı Host Header bilgileri ile sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor. İlk iş olarak alışveriş sitesi için bir sertifika talebinde bulunuyorum. Bunun için aşağıdaki adımları izlememiz gerek.

1000001193 image004 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

Alışveriş web sitesinin özelliklerinde Directory Security tabında Server Certificate butonuna tıklayalım. Daha sonra karşımızdan gelen sihirbazı aşağıdaki şekilde tamamlayalım. Common Name sorusuna ise verdiğimiz cevaba lütfen dikkat.

1000001193 image005 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama1000001193 image006 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

1000001193 image007 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama1000001193 image008 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

1000001193 image009 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama1000001193 image010 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

1000001193 image011 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama1000001193 image012 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

1000001193 image013 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama1000001193 image014 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

1000001193 image015 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

Bu işlemler tamamlandıktan sonra sertifikamızı görüntülemek için “View Certificate…” butonuna basıp durumu görelim.

1000001193 image016 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

Görüldüğü gibi sertifika *.aslankara.com domaini için geçerli.

1000001193 image017 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

Artık bu sitemizi SSL’li bir şekilde açabiliriz.

1000001193 image018 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

Şimdi sıra geldi ikinci web sitesini güvenli bir şekilde yayınlamaya. Bunun için farklı bir sertifika almak yerine varolan sertifikamızı örnekteki banka sitesi içinde kullanmak üzere atayacağız. Yapmamız gereken yine site özelliklerinde Directory Security tabına gelip Server Certificate butonuna tıklamak. Bu sefer karşımıza gelen sihirbazı aşağıdaki adımları uygulayarak bitiriyoruz.

1000001193 image006 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama1000001193 image019 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

1000001193 image020 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama1000001193 image013 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

1000001193 image021 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama1000001193 image005 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

İkinci sihirbazı da yukarıdaki şekilde tamamladıktan sonra her iki web sitemizde 443 nolu porttan çalışmaya başlayacak. Yada biz öyle olduğunu sanacağız çünkü IIS Server’ı yada sadece banka sitesini restart ettiğimizde göreceğiz ki banka sitesi start olamıyor. Restart etmeden tarayıcımız da https.//banka.aslankara.com yazsak dahi ilk siteyi açacaktır. Bu probleminde üstesinden gelmek için yapmamız gereken IIS metabase’deki bir değeri değiştirmektir. Metabase IIS in ayarlarının saklandığı bölümdür. IIS’in registry’si gibi düşünülebilir. Bu ayarı yapmak için aşağıdaki komutu çalıştırmamız gerekmektedir.

cscript.exe adsutil.vbs set /w3svc/<site identifier number>/SecureBindings “:443:<host header>”

Komutu c:\inetpub\adminscripts dizini altında çalıştırmalıyız zira adsutil.vbs dosyası bu dizindedir. Host Header bölümüne sitenin domain adı yani örnekte banka.aslankara.com yazılmalıdır. Site Identifier Number bilgisi ise IIS üzerinde görülebilir.

1000001193 qwer IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

Komutu aşağıdaki şekilde koşturduktan sonra sitemiz kullanılmaya hazır olacak.

1000001193 image023 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

Artık sitemizi start edip güvenli bir şekilde kullanmaya başlayabiliriz. Öncesinde IIS Server Servisini restart etmeniz gerekebilir.

1000001193 image024 IIS de Birden Fazla SSLli Web Sitesi Yayınlama

Yazımızın sonuna geldik. Bir başka makalede görüşmek üzere.

Yazar: | Kategori: Genel
Yorum: 1

WebFarm
Internet Information Server Clustering (Bölüm-1)

Kurumların büyüme ölçeklerini göz önünde bulundurarak söylemek gerekirse internet ya da intranet üzerinden verdikleri/verecekleri hizmetler bakımından sürekli artan bir ihtiyaç söz konusudur. Kurum içinde bu hizmetleri kullanacak personel sayısı arttıkça ya da kurumun dışarıya vermek istediği hizmetlerin boyutu -ister kullanıcı, isterse teknoloji bazlı olsun- arttıkça kurumlar server hizmetleri bakımından yeni yapılara ihtiyaç duyarlar. Günümüzün bu konudaki gözde teknolojilerinden biri “cluster” (küme) yapılardır. Bu makalede internet/intranet yani web üzerinden verilecek sistemlerdeki kullanılabilirlik, ölçülebilirlik ve performans açısından Web Server’ların Cluster yapısı anlatılacaktır.

Web Sunucularının cluster(kümeli) şeklinde çalışması için çeşitli tasarımlar geliştirilmiştir. Bu yapılar “WebFarm” şeklinde isimlendirilir. Birden çok sunucu ile ya da aynı anda birden çok süreç üzerinde eş zamanlı olarak çalışmak söz konusu olunca bu konuda çeşitli terimler ortaya konmuştur. Burada durumu biraz daha netleştirmek için Webfarm Cluster yapısının haricindeki “WebGarden” denilen başka bir yapıyı da açıklamakta fayda görüyorum. Bu yapı WebFarm’dan farklı olarak tek bir sunucu üzerinde aynı web hizmetinin devamlılığını sağlamak için birbirine eş birden fazla process oluşturarak belli bir application pool’da bulundurur ve bu yöntemle hataya karşı dayanıklılığı (Fault tolerancy) sağlar. WebFarm yapısı bundan tamamen farklı olarak birden fazla server ile “Fault tolerancy-Scalability- High Availability” ögelerini yerine getirir. Bu makelenin tümünde Windows Server 2003 R2 işletim sistemi kurulu olan sunucular kullanılmıştır. Ayrıca Internet Information Server 6.0 (IIS-6.0), Network Load Balancing Manager (NLB), Disturbed File System Management (DFS), SQL-2005, Windows Xp/Vista ayrıca çeşitli scriptler senorya gereği kullanılmıştır. Bu clustering senaryosu yukarıda sözü geçen uygulamaların başka sürümlerinin kombinasyonları ile de kullanılabilir, makale boyunca yeri geldiğince bu konuya ve bunu gerçekleştirirken karşılaşılabilecek sorunlara değinilecektir.

Konuya doğrudan girmek yerine bu bölümde cluster konusunda temel bilgiler vermeyi daha doğru buluyorum. Cluster(kümeleme) yöntemi, yukarıda WebFarm üzerine bahsettiğim gibi birden çok sunucunun belli bir amaç için beraber ya da duruma göre sırayla, belirlediğimiz sunusu kümesi içerisinde toplanarak çalıştırılmasıdır(kümelenmesidir). Bu sunucu kümesinin üyesi olan her sunucudan birine “Node”(düğüm) denir. Cluster uygulamasında yer alan node’lar tek bir birim gibi çalışarak Microsoft Internet Information Services (IIS), Exchange Server gibi uygulamalara yönelik hizmetleri yüksek kullanılabilirlik(high avaibility) ile kullanıcılara sunar. Böylelikle küme oluşturmak cluster içindeki node’ları tek tek yönetmek yerine, uygulamaya yönelik olarak tek bir sistem halinde yönetilmesini sağlar. Bunun yanı sıra bu durum kullanıcı tarafı temel alınarak incelenirse, kullanıcılar sistemin cluster şeklinde çalışıp çalışmadığını çoğu durumda sezemezler, bu da cluster içindeki sunucuların tek bir sistem şeklinde çalıştığının kanıtıdır ki cluster yapmanın en önemli amaçlarından biri budur.

Cluster uyumlu olan uygulamalara örnek vermek gerekirse:

· DFS (distributed File System)

· DHCP

· Exchange Server

· File Server görevleri (dosya paylaşımları)

· IIS (Internet Information Services)

· Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS-DTC)

· MSMQ (Microsoft Message Queuing)

· NNTP (Microsoft News Transfer Protocol)

· Printer Pooling

· SMTP

· SQL Server

· WINS

Bu uygulamalar farklı cluster tipleri ile uygulanabileceği gibi beraberce de belli bir sistem için kullanılabilirler. Bunların yanında farklı uygulamalar da kümeli çalışabilirler(Oracle Server vs.) Cluster ortamının oluşabilmesi için IP tabanlı protokollere ihtiyaç vardır. Uygulamalar iletişim kurmak için IPX NetBEUI tarzındaki protokolleri kullanamazlar.

Daha önceden WebFarm senaryosunda kullanılacak uygulamalardan bahsederken Windows Server 2003 (R2) demiştik, burada bu Server2003’ün desteklediği 3 çeşit cluster tipi vardır:

1- NLB (Netwok Load Balancing), sunuculara gelecek olan yükü network üzerinde, belirlediğimiz kurallara yönelik olarak (affinity) paylaştıran, ağ yükünün dengelenmesi şeklinde gerçekleşir. NLB ile TCP (Transmission Control Protocol) haricinde UDP (User Datagram Protocol) ve GRE (Generic Router Encapsulation) tarfikleri için de yük dengelemesi sağlanabilir. Webfarm uygulamasında kullanacağımız cluster tipi budur. Ayrıca Microsoft, Web Sunucuları için cluster yaparken en uygun yöntemi NLB olarak önerir.

2- CLB (Component Load Balancing), COM+ kullanan uygulama bileşenlerinin dinamik bir şekilde yük dengelemesini sağlar. Yine yüksek kullanılabilrlik-ölçeklenebilirlik(scalability) açısından birçok Node üzerinde yük dengelemesi sağlar.

3- MSCS (Server Clustering), Sunucu kümesi olarak adlandırılabilir. Cluster Administrator arayüzü kullanarak yapılandırılır. Yüksek kullanılabilirlik-Ölçeklenebilirlik-Güvenilirlik açısından uygulamalar üzerinde hataya karşı dayanıklılık (fault tolerancy) sağlar. Arka uç sunucularda (SQL Server vs.) kullanımı uygundur.

Her küme oluşturma teknolojisinin belirli bir amacı vardır ve farklı gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. NLB, web hizmetleri nedeniyle oluşabilecek kısıtlamaları engellemek amacıyla tasarlanmıştır. CLB, web tabanlı uygulamaların ölçeklenebilirlik ve yüksek kullanılabilirlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tasarlanmıştır. MSCS, veri bütünlüğünü korumak(integrity) ve yerinde çalışma desteği sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Konuya daha geniş bir açıyla bakarsak, bu cluster hizmetleri beraberce kullanılabilir ve çoğu durumda da bu sistemin planlanan verimde çalışması için bir gerekliliktir. Yukarıda bahsi geçen üç cluster tipinin beraberce kullanılabileceği en genel senaryo bir web sitesinin yayınlanması olacaktır. Webfarm’ın adından işte burada söz etmeye başlayarak örneklerle devam edelim. Ön uç sunucular olan Web sunucularda (IIS) NLB yani Webfarm, orta katman sunucularda CLB ve arka uçta olan veri tabanı hizmetlerinde MSCS kullanılarak (SQL Clustering) bir sistem tasarlanabilir. Bu sistem genel hatlarıyla aşağıdaki taslağa benzeyecektir, zaten ilerleyen bölümdeki uygulamaları bu taslak üzerinden yola çıkarak yapacağız.

1000001194 image001 WebFarm / Internet Information Server Clustering (Bölüm 1)

Cluster yapıları, Farm (çiftlik) ya da Paket adı verilen ikili gruplar olarak kullanılır. WebFarm bu gruplardan Farm yapısının Web uygulamalarına yönelik olarak kullanılış biçimi olduğu için bu şekilde isimlendirilir. Farm yapıları, benzer sistemler çalıştıran ama genelde veri paylaşmayan bir sunucu grubudur. Bunlara “Farm” adı verilmesinin sebebi, kendilerine iletilen tüm istekleri, verilerin sucular üzerinde yerel disklerde saklanan birebir kopyalarını kullanarak işlemeleridir. Verileri paylaşmak yerine birebir kopyalarının kullandıkları için node’lardan her biri özerk biçimde çalışır ve bunlara “Copy” (kopya) adı verilir. Paket ise bir arada çalışan ve bölümlenmiş verileri paylaşan bir grup sunucudur. Bunlara Paket denmesinin sebebi ise hizmetleri yönetmek ve korumak için birlikte çalışmalarıdır. Bir paketin üyeleri bölümlenmiş verilere erişimi paylaştığı için, işletim modları benzersizdir ve genelde paketin tüm üyelerinin bağlı olduğu disk sürücülerindeki paylaşılan verilere erişirler.

Çoğu durumda Web ve Uygulama(Application) hizmetleri Farm olarak, Arka uç veri tabanları ve kritik destek hizmetleri ise paket olarak düzenlenir. WebFarm yapısı birden fazla Farm’ın bileşimi olarak tasarlanabilir. Aynı veriler farm yapısındaki tüm Node’larda çoğaltılır ve her sunucu, kendisine gönderilen istekleri verilerin yerel kopyalarını kullanarak işleyebilir. Örneğin, NLB kullanan ve her birinde web sitesine ait olan verilerin yerel kopyası bulunan çok sayıda web sunucusu vardır. Elbetteki bir Farm içindeki sunucu sayısında da bir üst sınır vardır, bu konudan önümüzdeki paragraflarda bahsedeceğim. Biz oluşturduğumuz taslak üzerinden çalışma devam edeceğiz. Senaryomuzda WebFarm içerisinde iki adet web sunucuyu kümeli olarak çalıştıracağız. Aşağıdaki şema konu hakkında genel bir bilgi verecektir.

1000001194 image002 WebFarm / Internet Information Server Clustering (Bölüm 1)

Paketi de kısaca açıklamak gerekirse, SQL Server çalıştıran ve bölümlenmiş veri tabanı görünümleriyle MSCS kullanan veri tabanı sunucuları bunlara örnektir. Bu durumda, paketin üyeleri verilere iletişimi paylaşır ve tüm istekleri işlemek yerine, verilerin ya da mantığın belirli bir bölümünü işlerler. Örneğin iki adet Node barındıran SQL Server cluster yapısında, bir sunucu A-M harfleri ile başlayan diğer sunucu ise N-Z harfleri ile başlayan hesapları işliyor olabilir.

Cluster mimarisi kullanan sunucular genelde üç katmanlı bir yapı kullanılarak tasarlanır bu yapı bahsettiğimiz şekilde,

Katman1- NLB’nin kullanıldığı ön uç Web sunucuları

Katman2- CLB’nin kullanıldığı çeşitli Uygulama sunucularını içeren orta katman sunucuları

Katman3- MSCS’nin kullanıldığı arka uçta yer alan veri tabanı sunucularını ya da dosya, kritik destek alanında görev yapan sunucuları içerir.

Cluster yapısı hazırlanırken bu şekildeki katmanlı bir yapı izlenmesinin asıl nedeni, cluster yapmanın asıl amaçlarından biri olan ölçeklenebilirliktir(scalability). Bu ölçeklenebilirlik istenilen katmana yeni sunucular ekleyerek ölçeğin artırılmasıyla gerçekleşebilir. Burada kritik nokta kullanılan sunucu işletim sistemidir.

· Windows Server 2003’ün tüm sürümleri, en fazla 32 Node’dan oluşan bir NLB Cluster destekler.

· Enterprise ve Datacenter Edition, en fazla 8 Node’lu bir CLB cluster destekler.

· Enterprise ve Datacenter Edition, en fazla 8 Node’lu bir MSCS cluster destekler.

İşlemci ya da RAM ekleyerek ölçek artırılmak isteniyor ise

· Standart Edition, en fazla 4 işlemci ile 32bit sistemlerde 4gb RAM ve 64bit sitemlerde 32gb RAM destekler

· Enterprise Edition, en fazla 8 işlemci ile 32bit sistemlerde 32gb RAM ve 64bit sitemlerde 64gb RAM destekler

· Datacenter Edition, en fazla 128 işlemci ile 32bit sistemlerde 64gb RAM ve 64bit sitemlerde 512gb RAM destekler

Ölçeklenebilirlik gereksinimleri belirlenirken kuruluşun “live” sitemdeki ve piyasadaki ileriye dönük gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru Windows sürümü ile uygun ölçeklenebilirlik sağlanabilir. Buna ek olarak, işlemciler ve bellek (RAM), sunucuların çalıştıracağı uygulama ve hizmetlerin yanı sıra, eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek kullanıcı bağlantı sayısına uygun olarak boyutlandırılmalıdır. Eş zamanlı kullanıcı sayısı özellikle WebFarm senaryosunda dikkat edilmesi gereken önemli bir noktadır.

Bir sonraki bölümde NLB hakkında genel açıklamalar ile WebFarm senaryosu için yapılandırılmasını ve uygulanmasını anlatacağım.


KAYNAK:

-Microsoft/Technet

-Server2003 Inside/Out –William R. Stanek


Ahmet TOPRAKÇI
BilgeAdam IT Academy
System & Network | Beşiktaş

Yazar: | Kategori: Genel
Yorum: 3

Microsoft’un daha az kaynak tüketen, aynı zamanda maliyet açısından daha uygun olan Windows Server 2008 işletim sisteminin Core sürümü, kullanımı biraz zahmetli olsa da oldukça başarılı hizmetler sunmakta. Bu çekirdek hizmetlerden biri olan DNS servisinin, yazımızın sonunda da görüleceği gibi bir hayli kullanışlı olduğu anlaşılıyor.

Bu makalede Dns servisinin Windows Server 2008 Core sürümü üzerine kurulumu ve konfigürasyonu anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen kurulum işlemine geçelim…

Windows Server 2008 işletim sisteminde herhangi bir servis için kurulum diskine ihtiyaç bulunmadığından direkt olarak command-line arayüzünden kurulumu başlatabiliriz. Dns kurulumu için gerekli olan ip konfigürasyonunu yapmakla başlayalım. Bunun için netsh komutunu Resim 1’deki parametreler yardımı ile kullanacağız.

1000001205 image001 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 1

İlk komutu network interface’lerin id’lerini görmek için, ikinci komutu statik ip adresi vermek için, ve son komutu da dns server olarak kendi server’ımızı tanımlamak için kullanıyoruz. Komutlar hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.sistemuzmani.com/Articles/Details.aspx?aId=1000001181 adresindeki makaleyi inceleyebilirsiniz.

1000001205 image002 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 2

Ip Konfigürasyonumuzu tamamladıktan sonra dns kurulum işlemine başlayabilriz. Bunun için Resim 2’de görüldüğü gibi start /w ocsetup DNS-Server-Core-Role komutu kullanacağız. Burada Start komutu Windows bileşenlerini kurmak için kullanılan ocsetup komutunu çalıştırmak için kullandık. /w parametresi kurulumun bitimine kadar bir başka işlem yapamamamıza neden oluyor. Eğer bu parametreyi kullanmasaydık kurulum arka planda gerçekleşecek ve o esnada başka işlemler de yapabilecek durumda olacaktık.

Burada önemli bir noktaya değinmek isterim; ocsetup komutu ile birlikte kurulması istenilen bileşenin adı tam ve büyük-küçük harflere dikkat edilerek yazılmalıdır. Dns servisi için bileşen ismi ise DNS-Server-Core-Role olmak durumundadır (Resim 2).

1000001205 image003 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 3

Kurulumdan hemen sonra servisimiz çalışmaya başlayacaktır. Dilerseniz Dns Servisinin çalıştığını teyit etmek için sc query dns komut ve parametrelerini kullanabiliriz (Resim 3).

1000001205 image004 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 4

Servisin kurulumunu gerçekleştirdikten sonra sorgulara yanıt vermek amacı ile kullanılacak kayıtların tutulacağı bir zone yaratma işlemine geçelim. Öncelikle, yetkili (Authoritative) bir dns server’ın tutması gereken zone tipini yani primary zone’u yaratalım. Bunun için dnscmd komutunu Resim 4’te görüldüğü şekilde kullanıyoruz. Burada /zoneadd parametresi yeni bir zone eklemek için, /primary parametresi anlaşılacağı üzere primary zone oluşturmak için, /file parametresi ise oluşturacağımız zone’un hangi isimde saklanacağını belirtmek için kullanılır. Oluşturacağımız zone’un ismi test.com ve saklayacağımız dosyanın ismi de test.zone.com olacaktır (Resim 4). /primary parametresi yerine /dsprimary parametresi kullanarak Active Directory Integrated Zone da oluşturabiliriz.

1000001205 image005 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 5

Primary zone yarattıktan sonra içeriğini notepad yardımı ile Resim 5’teki komutları yazarak görebiliriz. Henüz herhangi bir kayıt oluşturmadığımız için sadece SOA değerlerini ve NS kaydının var olduğunu görebiliyoruz.

1000001205 image006 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 6

Primary Zone içerisine yeni kayıtlar oluşturmak için dnscmd komutuna Resim 6’da görülen parametreleri ekleyerek çalıştırıyoruz. Buradaki /recordadd parametresi yeni bir kayıt eklemek için, A yardımcı parametresi bir Host kaydını oluşturmak için kullanılır. Oluşturacağımız bu yeni kaydın adını www ve ip adresini 10.4.10.121 olarak tanımlıyoruz.

1000001205 image007 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 7

Bir başka kayıt oluşturmak için Resim 7’deki komut ve parametrelerini kullanıyoruz. Bu defa oluşturacağımız kayıt bir ALIAS yani bir HOST kaydına verilen takma bir isim. Kullanılan yardımcı parametre ise adından da anlaşılacağı üzere CNAME olacaktır. Az önce oluşturduğumuz A kaydına (www) vereceğimiz yeni isim web olacaktır.

1000001205 image008 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 8

Benzer şekilde MX (Mail Exchanger) kaydını oluşturmak için Resim 8’de görülen komut ve parametrelerini kullanabiliriz. Burada farklı olarak 10 sayısını görmekteyiz ki bu sayı MX kaydının kullanım önceliğidir.

1000001205 image009 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 9

Oluşturduğumuz kayıtları yine dnscmd komutu ile görebiliriz. /enumrecord Parametresi isteğimize karşılık verecektir. Tabi hangi zone için ne tür bilgi istediğimizi de belirtmek şartıyla… Komutun sonuna koyduğumuz . (nokta) zone’a ait tüm kayıtların listelenmesini sağlayacaktır. (Resim 9).

1000001205 image010 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 10

Dilersek aynı bilgileri notepad yardımı ile zone dosyasını açarak da görebiliriz. Hatta buradan yeni kayıtlar da ekleme imkanımız bulunmaktadir (Resim 10)

1000001205 image011 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 11

Primary Zone için gerekli kayıtları da oluşturduktan sonra nslookup arayüzünü kullanarak Resim 11’deki testlerimizi yapabiliriz. Gayet başarılı görünüyor…

1000001205 image012 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 12

Oluşturduğumuz Primary Zone’un diğer DNS server’lar tarafından kopyalanabilir olmasını sağlamak için Zone Transferine izin vermemiz gereklidir. Bu işlemi Resim 12’de görülen komut ve parametreleri ile gerçekleştirebiliyoruz. /zoneresetsecondaries parametresi amacımıza ulaşmamazı sağlayan parametremizdir. /nonsecure parametresi ise isteyen her server’ın bu zone’dan bir kopya almasını sağlamak için kullanılır.

1000001205 image013 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 13

Tabi ki güvenliğin önemi nedeni ile her isteyen server’a bu hakkı vermek istemeyebilirsiniz. Bu işlemi belirli server’ların gerçekleştirmesini sağlamak için Resim 13’te görülen komut ve parametrelerini kullanmamız gerekecektir. /securelist parametresi ile ip adresini tanımladığımız server’a bu hakkı tanımış olacağız.

1000001205 image014 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 14

Zone’daki değişikliklerin algılanmasını sağlamak amacı ile Zone Transferine izin verdiğimiz server için uyarı verilmesini de Resim 14’de görülen komut ve parametre ile sağlayabiliyoruz. /notifylist parametresi ile ip adresini tanımladığımız server’a bu hakkı tanımış olacağız.

1000001205 image015 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 15

Primary Zone’dan sonra bir Primary Zone kopyası olan Seconrary Zone’u oluşturmak amacı ile Resim 15’te görülen komut ve parametrelerini kullanarak amacımıza ulaşabileceğiz. Buradaki /secondary parametresi ile adından da anlaşılacağı gibi oluşturmak istediğimiz Secondary zone için gerekli parametredir. Primary Zone’da olduğu gibi burada da bir zone ve bu zone için bir dosya ismi belirtmemiz gerekecektir. Primary Zone’dan farklı olarak Zone kopyasını almak istediğimiz Master Dns Server’ın ip adresini belirtmemiz gerekmektedir.

1000001205 image016 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 16

Secondary Zone’u oluşturduktan sonra Master Dns’ten Primary Zone’daki kayıtların kopyasını transfer etmek amacı ile Resim 16’da görülen komut ve parametrelerini kullanmamız gerekecektir. Buradaki gerekli parametremiz ise /zonereload parametresidir. Eğer sadece değişikliklerin transfer edilmesi istenirse /zonerefresh parametresi ile bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Zone kayıtlarının trasfer olduğundan emin olmak için notepad editörünü veya dnscmd komutu ile /enumrecord parametresini kullanabiliriz.

1000001205 image017 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 17

Benzer şekilde Primary Zone’un kopyasını Stub Zone oluşturarak da alabiliriz. Bilindiği üzere Stub Zone ile birlikte gelen zone kayıtları Secondary Zone ile gelen kayıtlardan daha az olacaktır. Kullanım amacına göre Stub Zone tercih edilebilir. İşlemi gerçekleştirmek için kullanacağımız komut ve parametreleri Resim 17’deki gibi olacaktır. Secondary Zone oluşturmak için kullandığımız parametrelerden tek farkı /secondary yerine /stub parametresinin kullanılmasıdır.

1000001205 image018 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 18

Stub Zone’un kayıtlarını Resim 17’deki komut ve parametre ile görebiliriz. Sadece SOA ve NS kayıtları geldiğine göre Stub Zone oluşturma amacımıza ulaşmış sayılıyoruz.

1000001205 image019 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 19

Sıra geldi isim çözümleme servislerinin vazgeçilmezi olan Forwarder tanımlama işlemine. Herhangi bir domain için Zone barındırmak istenmiyorsa Resim 19’da görülen komut ve parametreleri kullanılarak Forwarder tanımlanabilir. Her ne kadar bir Zone’a benzemese de /zoneadd parametresi ile bu işlemi gerçekleştirmek durumundayız. Gerekli diğer parametre ise /forwarder parametresidir. Tabi ki hangi dns domaini için hangi ip adresine yönlendirme yapılacağını da belirtmek durumundayız. Bu tür forwarder’ların Conditional (Koşullu) Forwarder olarak adlandırıldığını hatırlattıktan sonra test işlemine geçebiliriz.

1000001205 image020 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 20

Basit olarak tanımladığımız domain için ping komutunu kullanarak Dns servisimizin yönlendirme yaptığını teyit edebiliriz (Resim 20).

1000001205 image021 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 21

Az önce belirttiğimiz gibi Conditional Forwarder sadece bir domain için belirtebileceğimiz bir yönlendirme türüdür. Dns Server’ımızın internetteki tüm domain’ler için gerekli çözümleyi yapması istenirse Traditional (Geleneksel) Forwarder kullanmamız gerekecektir. Bu forwarder sayesinde Dns Server’ımızın çözemediği her türlü sorgu istenilen adrese yönlendirilecektir. Örneğin ISP Dns server ip adresine… Resim 21’de Traditional Forwarder’ı oluşturmak için gerekli komut ve parametreleri görülmektedir.

1000001205 image022 Windows Server 2008 Core : DNS Configurations

Resim 22

Resim 22’de ismini lokal olarak çözemeyeceğimiz bir domain’in çözümleme testini basitçe ping komutu ile başarmış bulunuyoruz.

Görüldüğü üzere Windows Server 2008 Core sürümü üzerinde DNS konfigürasyonu oldukça kolay olmakla birlikte çoğu zaman keyifli bile olabilmektedir. Daha az kaynak ve maliyet ile ihtiyaç duyduğumuz servislerin konfigürasyonu için zaman harcamaya değer olduğu, sanıyorum Microsoft’u doğrulamaktadır.

Bir başka makalede görüşmek dileği ile…

Seymen URAL

Kaynak: Microsoft Technet

Yazar: | Kategori: Yazilim
Yorum: 0

saicss20bc Sistem optimizasyon yazılımı: CCleaner
İşletim sistemleri, bilgisayar kullanıcılarının her isteğine cevap veremez; genellikle ihtiyaç duyulan belirli uygulamaları standart olarak sunarlar. Buna bağlı olarak da kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına uygun işletim sistemini, üçüncü parti yazılımlarla destekleyerek işlevsel hale getirirler. Bu açıdan bakıldığında üçüncü parti yazılımların ne denli önem taşıdığını rahatlıkla görebiliriz. Bilgisayarınızı biçimlendirdikten sonra sisteminize kaç adet yazılım kurduğunuzu bir düşünün. Eğer işletim sistemi dışında bir yazılım kullanmasaydınız, bir boşluk hissi yaşamaz mıydınız? Bilgisayar kullanıcıları olarak her türlü ihtiyacımız için hazırlanmış birçok yazılıma internet üzerinden yapabileceğimiz küçük bir arama ile kolayca ulaşabiliyoruz. Ancak genel olarak çoğu bilgisayar kullanıcısı, en popüler üçüncü parti yazılımları tercih ederek bu alışkanlığına taviz vermeden devam ediyor.

Peki ama alışkanlıklarımızı bu popüler yazılımlarla mı sürdürmeliyiz? Tabii ki hayır, bilgisayar kullanıcılarının hizmetine sunulmuş tüm yazılımları n mutlaka alternatifleri var ve her daim olacaktır da. Bu ayki yazımızın temel amacı, ismi pek duyulmamış fakat en popüler yazılım kadar yararlı küçük yazılımları sizlerle paylaşmak ve şöhret sahibi olmayan bu uygulamaların aslında ne kadar işe yaradığını ispatlamak.

Sistem optimizasyon yazılımı: CCleaner

Ücretsiz bir yazılım olan CCleaner, zamanla kullanılırlığını yitirmiş ve iyice hantallaşmış işletim sistemlerinin üzerindeki gereksiz yükü hafifletmek amacıyla hazırlanmış, başarılı bir yazılım. Programı Türkçe olarak bilgisayarınıza yükleyip rahatlıkla kullanabilirsiniz. CCleaner, sisteminize kurup daha sonradan kaldırmış olduğunuz uygulamalardan arta kalan kayıt dosyalarını temizleyebiliyor olmasının yanı sıra, internet geçmişinizi ve geçici dosyaları silerek sabit diskinizde fazladan açabiliyor. Windows işletim sisteminin en önemli bileşeni olan registry, yani kayıt defteri üzerinde tarama işlemi yapan yazılım, bulduğu hataları gidermeden önce, kayıt defterinin yedeğini almanızı da sağlayarak, herhangi bir yanlış işlem sonucu oluşabilecek aksiliklerin de önüne geçiyor.

Windows işletim sistemi başlatıldığında otomatik olarak çalışan uygulamaları da rahatlıkla devre dışı bırakmanızı sağlayan program, böylece işletim sisteminizin daha hızlı açılmasını mümkün kılıyor. Gereksiz uygulamaları n başlangıç aşamasında çalışmasının da önüne geçmiş oluyor. Küçük gibi görünen tüm bu detaylar, sistemli bir optimizasyon işlemi sonunda işletim sisteminize tahmin bile edemeyeceğiniz ölçüde rahatlama sağlıyor.


Pratik dosya isimlendirici: Lupas Rename

Bazen elinizde bulunan yüzlerce dosyayı, belirli bir biçimde isimlendirmek gerekebilir. Her biriyle ayrı ayrı uğraşıp tek tek isim vermek işkenceden farksız bir hale dönüşebilir. Bu durumlarda kullanılması için hazırlanmış birçok yardımcı yazılım bulunuyor. Lupas Rename bunlardan sadece bir tanesi. Program o kadar geniş isimlendirme seçenekleri sunuyor ki, yüzlerce dosyayı sadece birkaç işlemle dilediğiniz gibi isimlendirebiliyorsunuz. Öncelikle yeniden isimlendirmek istediğiniz dosyaları tek bir klasör altına topluyorsunuz. Daha sonra programı çalıştırıp bu klasörü açıyorsunuz ve son olarak alt kısımdaki tanımlama bölümünden ayarlamalarınızı yapıyorsunuz.

Dilerseniz tüm dosyaları baştan otomatik olarak isimlendirebilir, dilerseniz de isimler üzerinde değişiklikler yapılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin dosya isimlerindeki karakterleri sağ veya soldan dilediğiniz sayıda kesebilir, dosya ismi içinde geçen belirli bir metnin değiştirilmesini sağlayabilir veya otomatik olarak numara atanmasını isteyebilirsiniz. İsimlendirme seçenekleri bunlarla sınırlı değil elbette, programı kullandıktan sonra farklı seçenekleri ve ne gibi etki yarattıklarını rahatlıkla çözebilirsiniz. Tanımlamalardan sonra klasör içindeki tüm dosyaları seçili duruma getirip, sağ alt kısımdaki Rename düğmesine basın. Lupas Rename’in belirlediğiniz ölçütlere bağlı kalarak dosyalarınızı yeniden isimlendirmesi için tüm yapmanız gereken bu.

Disable Windows Messenger Remover Tool

Bilgisayarımıza Windows Xp işletim sistemini kurduğumuzda, Windows Messenger yazılımı da sistemimize standart olarak kuruluyor. Fakat bu program yerine Msn Messenger’ı tercih eden veya gereksiz görüp sistemden kaldırmak isteyen kullanıcılar, maalesef Denetim Masası altındaki Program Ekle veya Kaldır bölümünden Windows Messenger’ı rahatlıkla silemiyor. Bunun için belirli birkaç işlem yapmak gerekiyor ama artık bu işlemleri sizin için yapabilecek minik bir yazılım var. Windows Messenger Remover Tool, Windows Messenger yazılımını sisteminden kaldırmak isteyen kullanıcılara yardımcı olarak, bu işlemi kolayca gerçekleştirebilmelerini sağlıyor.

Yazılım, Windows Messenger’ı sistemlerinden tamamen kaldırmak istemeyen kullanıcılar için de çeşitli çözümler sunuyor. Dilerseniz, Windows Messenger’ı devre dışı bırakarak çalışmasını engelleyebilir ve istediğiniz zaman tekrar etkinleştirebilirsiniz. Bunun dışında, yazılımın sistemle açılmasını istemeyen kullanıcılar ise sadece bu özelliği iptal ederek yazılımın başlangıçta açılmasını önleyebilirler. Bunların dışında, Windows Messenger’ın Outlook Express ile bağlantılı çalışmasını engelleyerek, yazılımın Outlook Express içersinde görünmemesi de sağlayabilirsiniz.

Dokunulmaz dosyalara hükmedin: Unlocker

Tamamen ücretsiz bir yazılım olan Unlocker, aslında her bilgisayarda bulunması gereken, küçük ama oldukça işlevsel bir araç. Windows işletim sistemi üzerinde çalışırken, bazen bir klasör veya dosyayı taşımamız, ismini değiştirmemiz veya silmemiz gerekebilir. Bu gibi durumlarda, üzerinde işlem yaptığımız dosya, Windows tarafından kullanılmaya devam ediyorsa, bir hata mesajıyla karşılaşırız ve ilgili dosyanın kullanımda olduğunu, üzerinde herhangi bir işlem yapamayacağımızı bildiren bir hata penceresi ekrana gelir.

Bu tür durumlarla karşılaşan kullanıcılar sistemlerine kuracakları Unlocker yazılımıyla, işletim sistemi tarafından kullanılan dosyaların üzerindeki dokunulmazlığı kolayca kaldırabiliyor. Yapmanız gereken tek şey ilgili dosyaya sağ tıklamak ve açılan menüden Unlocker komutunu çalıştırmaktan ibaret. Böylece bu yararlı araç, kendisine sevk edilen dosyanın, bağlantıda olduğu uygulamaları devre dışı bırakacak ve üzerinde dilediğiniz işlemi kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Özellikle sistemden acil olarak temizlenmesini istediğiniz dosyaların, sinir bozucu bir hata iletisiyle silinemeyecek olmasının bildirilmesi, bu yazılımı sisteminize kurmanızla birlikte tarihe gömülüyor.

Clipboard Yöneticisi: ArsClip

Ücretsiz ve kullanışlı bir Clipboard yöneticisi olan ArsClip, Windows işletim sisteminde, kopyaladığınız tüm öğeleri hafızasında tutarak, daha sonradan dilediğinizi kullanma olanağı sağlıyor. Diyelim ki bir metin editöründe çalışıyorsunuz ve belirli bir metin alanını seçip kopyaladınız. Normal olarak bu işlemden sonra bir başka bölümü seçip kopyalarsanız, ilk metin alanı etkisiz hale gelecek ve sadece ikinci kopyaladığınız bölümü kullanabileceksiniz. ArsClip, bu gibi durumlarda kopyaladığınız her öğeyi kullanabilmenizi sağlamak için hazırlanmış başarılı bir yazılım.Kopyalama işlemlerinden sonra, programın kısayol tuşlarını kullanarak Clipboard’a kopyalanmış tüm öğeleri ekrana getirebilir ve dilediğinizi kullanabilirsiniz. Özellikle bu tür işlemleri sıklıkla kullanan bilgisayar kullanıcıları, ArsClip yazılımını sistemlerine kurduktan sonra işlemleri çok daha pratik bir şekilde yapabiliyor. Yazılımın ücretsiz olması alternatifleri arasındaki tercihinizi bu programdan yana kullanmanız için önemli bir etken.

Sabit disk performans monitörü: HDDlife

HDDlife’ı tek bir cümleyle özetlememiz gerekirse, başarılı bir sabit disk performans monitörü demek yerinde olacaktı r. Sabit diskiniz ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları sizlere sunabilen program, donanımınızın nasıl bir performansla çalıştığını test ederek sizleri bilgilendiriyor. Sabit diskinizin ısısından, hangi performansla çalıştığına kadar…

Programı sisteminize kurup çalıştırdığınızda, yazılım sabit diskinizi inceleyerek, kendi değerlendirmesine göre nasıl bir performansla çalıştığını sizlere yansıtıyor. Bu değerlendirmeye göre, size belirli tavsiyelerde bulunabilen program, sabit diskiniz için kendi kıstasları ölçüsünde yorumlar yaparak neler yapmanız gerektiği konusunda fikir veriyor. Bunların haricinde HDDlife, görev çubuğuna yerleşerek arka planda çalışmaya devam ediyor ve sizin gerçek zamanlı olarak sabit diskinizin performansını izlemenize de olanak sağlıyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan yazılım, kötü şansı yenmek için haftada en az bir kere sistem yedeğinizi almanız gerektiğini de her fırsatta dile getiriyor.

Görev Çubuğu düzenleyici: TaskArrange

Bildiğiniz gibi, Windows işletim sisteminde çalıştırdığınız her uygulama, Taskbar yani Görev Çubuğu’na yerleşir ve kullanıcı ekrana getirmek istediği uygulamayı Görev Çubuğu üzerinden seçerek geçiş yapabilir. Tanıtacağımız TaskArrange yazılımı, Görev Çubuğu’nda yer alan uygulamaları, dilediğiniz gibi sıralamanızı sağlayarak, Taskbar’a tamamıyla hükmetmenizi sağlı- yor. Düzenli çalışmayı ilke edinen bilgisayar kullanıcıları, bu yazılımı kullanarak, çalışan uygulamaların belirli bir sırayla Görev Çubuğu’nda sıralanmasını sağlayabilir.

Sadece 83 KB büyüklüğündeki bu minik programı bilgisayarınıza kurmanı z gerekmiyor bile. Zip biçimindeki dosyayı açıp programı çalıştırıyorsunuz ve o sırada Görev Çubuğu’nda hangi uygulamalar yer alıyorsa TaskArrange bunları listeliyor. Bu aşamadan sonra sizin yapmanız gereken [Up] ve [Down] düğmelerini kullanarak uygulamaları n diziliş sırasını değiştirmek. Düzenleme işlemini tamamladıktan sonra OK düğmesine tıklarsanız, yapmış olduğunuz değişikliğin Görev Çubuğu’na doğrudan yansıdığını ve uygulamaların sizin belirlediğiniz sıralamayla dizildiğini görürsünüz.

Gelişmiş dosya arama yazılımı: Agent Ransack

Agent Ransack, sabit diskinizde yer alan dosya ve bilgileri, hızlı ve verimli bir şekilde arayabilen başarılı bir yazılım. Programı sisteminize kurduktan sonra dosya isimleri veya içeriklerine göre arama yapabiliyorsunuz. Sabit diskinizi tarayan program, bulduğu tüm sonuçları arabirimin sol kısmına listeliyor ve ilgili dosyanın üzerine tıklayarak içeriğini sağ kısımdan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Böylece bulunan her dosya ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmanız sağlanıyor. Asıl görevi kod ve metin aramak olan Agent Ransack, normal arama koşullarıyla istediğiniz sonucu elde edemezseniz, sizlere yardımcı olabilecek çeşitli sihirbazları da kullanımınıza sunuyor. Bu sayede izini sürdüğünüz dosyaya ulaşabilmek için birden fazla yöntem kullanarak başarılı sonuçlar elde edebilmeniz sağlanıyor. Windows’un arama işlevine de kendini entegre eden yazılım, tüm bunların yanında gayet kapsamlı yardı m dokümanlarını da kullanıcılarına sunarak, tüm detaylarıyla kullanım olanağı sağlıyor.

Diyalog penceresi capture yazılımı: CopyMessageBox

Bazı durumlarda, işletim sistemimizde karşımıza çıkan diyalog kutularındaki bilgi veya hata mesajlarını bir yere not etmemiz gerekir. Böyle bir durumda, diyalog kutusunun içinde yazan mesaja doğrudan müdahale edemeyeceğimizden, bu işlemi kopyala-yapıştır metodu ile yapmamız mümkün olmayacaktır. CopyMessageBox

Programı bilgisayarınıza yükleyip çalıştırdıktan sonra, öncelikle arabirimin alt kısmında bulunan Copy entire dialog kutucuğunu işaretli hale getirin. Daha sonra kaydetmek istediğiniz diyalog kutusu ekrana gelince [Alt+C] kısayol tuşunu kullanarak, söz konusu diyalog kutusunu programa aktarıyorsunuz.

Program sol kısımda diyalog kutularındaki metinleri, sağ kısımda da diyalog kutularının resmini listeleyecektir. Metnin üzerine tıklayıp Copy text to clipboard seçeneğini çalıştırdıktan sonra, diyalog kutusundaki metni istediğiniz yere yapıştırmak üzere kopyalamış olursunuz. Bunun yanında Copy image to clipboard seçeneğini kullanarak da, diyalog kutusunu resim halinde kopyalayabilirsiniz.

Silinmiş Dosyaları Kurtarın: Restoration

Verilerinizin yanlışlıkla bilgisayarınızdan silinmesi, eğer yedeğini almadıysanız korkunç bir olaydır. Hele ki silinen dosyaların önemi büyükse, bu trajedinin boyutlarını daha da arttıracaktır. Kimse başına böyle bir olayın gelmesini istemez ama günün birinde aynı sorunla karşı karşıya kalırsanız hemen umutsuzluğa kapılmayın. Restoration programı sayesinde, imkânsız gibi görünen bu durumdan kurtulma şansınız var.

Bilgisayarınızdan silmiş olduğunuz dosyalar, hiçbir zaman disk üzerinden tamamen silinmez. Her zaman bu dosyaları geri getirme şansınız, yüzdelerle ifade edilse de vardır. Restoration adındaki bu küçük yazılım, sabit diskinizden sildiğiniz dosyaları kurtarmanızı sağlıyor. Yapmanız gereken programı yükledikten sonra, Drives kısmından arama yapacağınız disk bölümünü seçmek ve Search Deleted Files düğmesine tıklayarak aramayı başlatmak. Bu işlem bilgisayarınızın hızına ve diskinizin büyüklüğüne göre biraz zaman alabilir.

Bu aşamadan sonra bulunan dosyalar tabloda listelenecektir, eğer listede silmiş olduğunuz dosyayı görürseniz, seçili duruma getirip Restore by Copying düğmesine tıklayarak daha önceden silmiş olduğunuz bu dosyayı tekrar bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Unutmayın ki bazı durumlarda silmiş olduğunuz dosyaları geri getirmeniz imkânsız olabilir. programı, bu aşamada yardımımıza koşarak bizi, diyalog kutularının içindeki mesajları elle yazma zahmetinden kurtarıyor.

Yazar: | Kategori: Yazilim
Yorum: 0

saicss20bc Sistem optimizasyon yazılımı: CCleaner
İşletim sistemleri, bilgisayar kullanıcılarının her isteğine cevap veremez; genellikle ihtiyaç duyulan belirli uygulamaları standart olarak sunarlar. Buna bağlı olarak da kullanıcılar kendi ihtiyaçlarına uygun işletim sistemini, üçüncü parti yazılımlarla destekleyerek işlevsel hale getirirler. Bu açıdan bakıldığında üçüncü parti yazılımların ne denli önem taşıdığını rahatlıkla görebiliriz. Bilgisayarınızı biçimlendirdikten sonra sisteminize kaç adet yazılım kurduğunuzu bir düşünün. Eğer işletim sistemi dışında bir yazılım kullanmasaydınız, bir boşluk hissi yaşamaz mıydınız? Bilgisayar kullanıcıları olarak her türlü ihtiyacımız için hazırlanmış birçok yazılıma internet üzerinden yapabileceğimiz küçük bir arama ile kolayca ulaşabiliyoruz. Ancak genel olarak çoğu bilgisayar kullanıcısı, en popüler üçüncü parti yazılımları tercih ederek bu alışkanlığına taviz vermeden devam ediyor.

Peki ama alışkanlıklarımızı bu popüler yazılımlarla mı sürdürmeliyiz? Tabii ki hayır, bilgisayar kullanıcılarının hizmetine sunulmuş tüm yazılımları n mutlaka alternatifleri var ve her daim olacaktır da. Bu ayki yazımızın temel amacı, ismi pek duyulmamış fakat en popüler yazılım kadar yararlı küçük yazılımları sizlerle paylaşmak ve şöhret sahibi olmayan bu uygulamaların aslında ne kadar işe yaradığını ispatlamak.

Sistem optimizasyon yazılımı: CCleaner

Ücretsiz bir yazılım olan CCleaner, zamanla kullanılırlığını yitirmiş ve iyice hantallaşmış işletim sistemlerinin üzerindeki gereksiz yükü hafifletmek amacıyla hazırlanmış, başarılı bir yazılım. Programı Türkçe olarak bilgisayarınıza yükleyip rahatlıkla kullanabilirsiniz. CCleaner, sisteminize kurup daha sonradan kaldırmış olduğunuz uygulamalardan arta kalan kayıt dosyalarını temizleyebiliyor olmasının yanı sıra, internet geçmişinizi ve geçici dosyaları silerek sabit diskinizde fazladan açabiliyor. Windows işletim sisteminin en önemli bileşeni olan registry, yani kayıt defteri üzerinde tarama işlemi yapan yazılım, bulduğu hataları gidermeden önce, kayıt defterinin yedeğini almanızı da sağlayarak, herhangi bir yanlış işlem sonucu oluşabilecek aksiliklerin de önüne geçiyor.

Windows işletim sistemi başlatıldığında otomatik olarak çalışan uygulamaları da rahatlıkla devre dışı bırakmanızı sağlayan program, böylece işletim sisteminizin daha hızlı açılmasını mümkün kılıyor. Gereksiz uygulamaları n başlangıç aşamasında çalışmasının da önüne geçmiş oluyor. Küçük gibi görünen tüm bu detaylar, sistemli bir optimizasyon işlemi sonunda işletim sisteminize tahmin bile edemeyeceğiniz ölçüde rahatlama sağlıyor.


Pratik dosya isimlendirici: Lupas Rename

Bazen elinizde bulunan yüzlerce dosyayı, belirli bir biçimde isimlendirmek gerekebilir. Her biriyle ayrı ayrı uğraşıp tek tek isim vermek işkenceden farksız bir hale dönüşebilir. Bu durumlarda kullanılması için hazırlanmış birçok yardımcı yazılım bulunuyor. Lupas Rename bunlardan sadece bir tanesi. Program o kadar geniş isimlendirme seçenekleri sunuyor ki, yüzlerce dosyayı sadece birkaç işlemle dilediğiniz gibi isimlendirebiliyorsunuz. Öncelikle yeniden isimlendirmek istediğiniz dosyaları tek bir klasör altına topluyorsunuz. Daha sonra programı çalıştırıp bu klasörü açıyorsunuz ve son olarak alt kısımdaki tanımlama bölümünden ayarlamalarınızı yapıyorsunuz.

Dilerseniz tüm dosyaları baştan otomatik olarak isimlendirebilir, dilerseniz de isimler üzerinde değişiklikler yapılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin dosya isimlerindeki karakterleri sağ veya soldan dilediğiniz sayıda kesebilir, dosya ismi içinde geçen belirli bir metnin değiştirilmesini sağlayabilir veya otomatik olarak numara atanmasını isteyebilirsiniz. İsimlendirme seçenekleri bunlarla sınırlı değil elbette, programı kullandıktan sonra farklı seçenekleri ve ne gibi etki yarattıklarını rahatlıkla çözebilirsiniz. Tanımlamalardan sonra klasör içindeki tüm dosyaları seçili duruma getirip, sağ alt kısımdaki Rename düğmesine basın. Lupas Rename’in belirlediğiniz ölçütlere bağlı kalarak dosyalarınızı yeniden isimlendirmesi için tüm yapmanız gereken bu.

Disable Windows Messenger Remover Tool

Bilgisayarımıza Windows Xp işletim sistemini kurduğumuzda, Windows Messenger yazılımı da sistemimize standart olarak kuruluyor. Fakat bu program yerine Msn Messenger’ı tercih eden veya gereksiz görüp sistemden kaldırmak isteyen kullanıcılar, maalesef Denetim Masası altındaki Program Ekle veya Kaldır bölümünden Windows Messenger’ı rahatlıkla silemiyor. Bunun için belirli birkaç işlem yapmak gerekiyor ama artık bu işlemleri sizin için yapabilecek minik bir yazılım var. Windows Messenger Remover Tool, Windows Messenger yazılımını sisteminden kaldırmak isteyen kullanıcılara yardımcı olarak, bu işlemi kolayca gerçekleştirebilmelerini sağlıyor.

Yazılım, Windows Messenger’ı sistemlerinden tamamen kaldırmak istemeyen kullanıcılar için de çeşitli çözümler sunuyor. Dilerseniz, Windows Messenger’ı devre dışı bırakarak çalışmasını engelleyebilir ve istediğiniz zaman tekrar etkinleştirebilirsiniz. Bunun dışında, yazılımın sistemle açılmasını istemeyen kullanıcılar ise sadece bu özelliği iptal ederek yazılımın başlangıçta açılmasını önleyebilirler. Bunların dışında, Windows Messenger’ın Outlook Express ile bağlantılı çalışmasını engelleyerek, yazılımın Outlook Express içersinde görünmemesi de sağlayabilirsiniz.

Dokunulmaz dosyalara hükmedin: Unlocker

Tamamen ücretsiz bir yazılım olan Unlocker, aslında her bilgisayarda bulunması gereken, küçük ama oldukça işlevsel bir araç. Windows işletim sistemi üzerinde çalışırken, bazen bir klasör veya dosyayı taşımamız, ismini değiştirmemiz veya silmemiz gerekebilir. Bu gibi durumlarda, üzerinde işlem yaptığımız dosya, Windows tarafından kullanılmaya devam ediyorsa, bir hata mesajıyla karşılaşırız ve ilgili dosyanın kullanımda olduğunu, üzerinde herhangi bir işlem yapamayacağımızı bildiren bir hata penceresi ekrana gelir.

Bu tür durumlarla karşılaşan kullanıcılar sistemlerine kuracakları Unlocker yazılımıyla, işletim sistemi tarafından kullanılan dosyaların üzerindeki dokunulmazlığı kolayca kaldırabiliyor. Yapmanız gereken tek şey ilgili dosyaya sağ tıklamak ve açılan menüden Unlocker komutunu çalıştırmaktan ibaret. Böylece bu yararlı araç, kendisine sevk edilen dosyanın, bağlantıda olduğu uygulamaları devre dışı bırakacak ve üzerinde dilediğiniz işlemi kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Özellikle sistemden acil olarak temizlenmesini istediğiniz dosyaların, sinir bozucu bir hata iletisiyle silinemeyecek olmasının bildirilmesi, bu yazılımı sisteminize kurmanızla birlikte tarihe gömülüyor.

Clipboard Yöneticisi: ArsClip

Ücretsiz ve kullanışlı bir Clipboard yöneticisi olan ArsClip, Windows işletim sisteminde, kopyaladığınız tüm öğeleri hafızasında tutarak, daha sonradan dilediğinizi kullanma olanağı sağlıyor. Diyelim ki bir metin editöründe çalışıyorsunuz ve belirli bir metin alanını seçip kopyaladınız. Normal olarak bu işlemden sonra bir başka bölümü seçip kopyalarsanız, ilk metin alanı etkisiz hale gelecek ve sadece ikinci kopyaladığınız bölümü kullanabileceksiniz. ArsClip, bu gibi durumlarda kopyaladığınız her öğeyi kullanabilmenizi sağlamak için hazırlanmış başarılı bir yazılım.Kopyalama işlemlerinden sonra, programın kısayol tuşlarını kullanarak Clipboard’a kopyalanmış tüm öğeleri ekrana getirebilir ve dilediğinizi kullanabilirsiniz. Özellikle bu tür işlemleri sıklıkla kullanan bilgisayar kullanıcıları, ArsClip yazılımını sistemlerine kurduktan sonra işlemleri çok daha pratik bir şekilde yapabiliyor. Yazılımın ücretsiz olması alternatifleri arasındaki tercihinizi bu programdan yana kullanmanız için önemli bir etken.

Sabit disk performans monitörü: HDDlife

HDDlife’ı tek bir cümleyle özetlememiz gerekirse, başarılı bir sabit disk performans monitörü demek yerinde olacaktı r. Sabit diskiniz ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları sizlere sunabilen program, donanımınızın nasıl bir performansla çalıştığını test ederek sizleri bilgilendiriyor. Sabit diskinizin ısısından, hangi performansla çalıştığına kadar…

Programı sisteminize kurup çalıştırdığınızda, yazılım sabit diskinizi inceleyerek, kendi değerlendirmesine göre nasıl bir performansla çalıştığını sizlere yansıtıyor. Bu değerlendirmeye göre, size belirli tavsiyelerde bulunabilen program, sabit diskiniz için kendi kıstasları ölçüsünde yorumlar yaparak neler yapmanız gerektiği konusunda fikir veriyor. Bunların haricinde HDDlife, görev çubuğuna yerleşerek arka planda çalışmaya devam ediyor ve sizin gerçek zamanlı olarak sabit diskinizin performansını izlemenize de olanak sağlıyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan yazılım, kötü şansı yenmek için haftada en az bir kere sistem yedeğinizi almanız gerektiğini de her fırsatta dile getiriyor.

Görev Çubuğu düzenleyici: TaskArrange

Bildiğiniz gibi, Windows işletim sisteminde çalıştırdığınız her uygulama, Taskbar yani Görev Çubuğu’na yerleşir ve kullanıcı ekrana getirmek istediği uygulamayı Görev Çubuğu üzerinden seçerek geçiş yapabilir. Tanıtacağımız TaskArrange yazılımı, Görev Çubuğu’nda yer alan uygulamaları, dilediğiniz gibi sıralamanızı sağlayarak, Taskbar’a tamamıyla hükmetmenizi sağlı- yor. Düzenli çalışmayı ilke edinen bilgisayar kullanıcıları, bu yazılımı kullanarak, çalışan uygulamaların belirli bir sırayla Görev Çubuğu’nda sıralanmasını sağlayabilir.

Sadece 83 KB büyüklüğündeki bu minik programı bilgisayarınıza kurmanı z gerekmiyor bile. Zip biçimindeki dosyayı açıp programı çalıştırıyorsunuz ve o sırada Görev Çubuğu’nda hangi uygulamalar yer alıyorsa TaskArrange bunları listeliyor. Bu aşamadan sonra sizin yapmanız gereken [Up] ve [Down] düğmelerini kullanarak uygulamaları n diziliş sırasını değiştirmek. Düzenleme işlemini tamamladıktan sonra OK düğmesine tıklarsanız, yapmış olduğunuz değişikliğin Görev Çubuğu’na doğrudan yansıdığını ve uygulamaların sizin belirlediğiniz sıralamayla dizildiğini görürsünüz.

Gelişmiş dosya arama yazılımı: Agent Ransack

Agent Ransack, sabit diskinizde yer alan dosya ve bilgileri, hızlı ve verimli bir şekilde arayabilen başarılı bir yazılım. Programı sisteminize kurduktan sonra dosya isimleri veya içeriklerine göre arama yapabiliyorsunuz. Sabit diskinizi tarayan program, bulduğu tüm sonuçları arabirimin sol kısmına listeliyor ve ilgili dosyanın üzerine tıklayarak içeriğini sağ kısımdan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Böylece bulunan her dosya ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmanız sağlanıyor. Asıl görevi kod ve metin aramak olan Agent Ransack, normal arama koşullarıyla istediğiniz sonucu elde edemezseniz, sizlere yardımcı olabilecek çeşitli sihirbazları da kullanımınıza sunuyor. Bu sayede izini sürdüğünüz dosyaya ulaşabilmek için birden fazla yöntem kullanarak başarılı sonuçlar elde edebilmeniz sağlanıyor. Windows’un arama işlevine de kendini entegre eden yazılım, tüm bunların yanında gayet kapsamlı yardı m dokümanlarını da kullanıcılarına sunarak, tüm detaylarıyla kullanım olanağı sağlıyor.

Diyalog penceresi capture yazılımı: CopyMessageBox

Bazı durumlarda, işletim sistemimizde karşımıza çıkan diyalog kutularındaki bilgi veya hata mesajlarını bir yere not etmemiz gerekir. Böyle bir durumda, diyalog kutusunun içinde yazan mesaja doğrudan müdahale edemeyeceğimizden, bu işlemi kopyala-yapıştır metodu ile yapmamız mümkün olmayacaktır. CopyMessageBox

Programı bilgisayarınıza yükleyip çalıştırdıktan sonra, öncelikle arabirimin alt kısmında bulunan Copy entire dialog kutucuğunu işaretli hale getirin. Daha sonra kaydetmek istediğiniz diyalog kutusu ekrana gelince [Alt+C] kısayol tuşunu kullanarak, söz konusu diyalog kutusunu programa aktarıyorsunuz.

Program sol kısımda diyalog kutularındaki metinleri, sağ kısımda da diyalog kutularının resmini listeleyecektir. Metnin üzerine tıklayıp Copy text to clipboard seçeneğini çalıştırdıktan sonra, diyalog kutusundaki metni istediğiniz yere yapıştırmak üzere kopyalamış olursunuz. Bunun yanında Copy image to clipboard seçeneğini kullanarak da, diyalog kutusunu resim halinde kopyalayabilirsiniz.

Silinmiş Dosyaları Kurtarın: Restoration

Verilerinizin yanlışlıkla bilgisayarınızdan silinmesi, eğer yedeğini almadıysanız korkunç bir olaydır. Hele ki silinen dosyaların önemi büyükse, bu trajedinin boyutlarını daha da arttıracaktır. Kimse başına böyle bir olayın gelmesini istemez ama günün birinde aynı sorunla karşı karşıya kalırsanız hemen umutsuzluğa kapılmayın. Restoration programı sayesinde, imkânsız gibi görünen bu durumdan kurtulma şansınız var.

Bilgisayarınızdan silmiş olduğunuz dosyalar, hiçbir zaman disk üzerinden tamamen silinmez. Her zaman bu dosyaları geri getirme şansınız, yüzdelerle ifade edilse de vardır. Restoration adındaki bu küçük yazılım, sabit diskinizden sildiğiniz dosyaları kurtarmanızı sağlıyor. Yapmanız gereken programı yükledikten sonra, Drives kısmından arama yapacağınız disk bölümünü seçmek ve Search Deleted Files düğmesine tıklayarak aramayı başlatmak. Bu işlem bilgisayarınızın hızına ve diskinizin büyüklüğüne göre biraz zaman alabilir.

Bu aşamadan sonra bulunan dosyalar tabloda listelenecektir, eğer listede silmiş olduğunuz dosyayı görürseniz, seçili duruma getirip Restore by Copying düğmesine tıklayarak daha önceden silmiş olduğunuz bu dosyayı tekrar bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Unutmayın ki bazı durumlarda silmiş olduğunuz dosyaları geri getirmeniz imkânsız olabilir. programı, bu aşamada yardımımıza koşarak bizi, diyalog kutularının içindeki mesajları elle yazma zahmetinden kurtarıyor.

Yukarı
Sayfa 3 ile 512345
Yazilar iin RSS aboneligi