Ynsanlaryn dünyasyndan ayrylmaya hazyr mysynyz? Bamba?ka bir dünyaya, robotlaryn dünyasyna adym atmaya. Fox interactive sizi bu dünyaya götürmek için Sierra ve Vivendi’yi bir araya getirdi. Bir “Eurocom Entertainment Software” yapymy olan Robots bizi ba?ka bir dünyaya götürmenin dy?ynda bize ne veriyor peki? Scrapland tarzy bir oyun olarak onun kalitesine ula?abiliyor mu? Yoksa vasatyn üstüne çykamyyor mu?

Ben bir küçük tenekeyim.. Önce büyümeli, sonra öldürmeliyim..!

Ylginç bir video ile giriyoruz oyuna. Daha do?rusu oyun içi görüntülerle (yayyncy ve yapymcy reklamlaryndan kurtulduktan sonra tabii. O kadar çoklar ki!) Bizi Peter Pan tarzy bir müzik kar?ylyyor ana menüde. Arka plandaki oyun içi görüntüler ise oyuna ba?lamadan önce oyuna ysynmanyza yardymcy oluyor. Yeni bir oyun ba?latty?ynyzda sizden öncelikle, oyunda kullanabilece?iniz 3 adet save slotundan birini seçmeniz isteniyor. Birini seçip oyuna girdikten sonra ilk kez kahramanymyzy tanyyoruz. “Rodney , “Rodney Copperbottom” (oyundaki bir diyalogdan alynty..:)).

Kahramanymyz kendi halinde küçük bulu?lar yapan, ufak robotcuklar yapmaya çaly?an bir mucit adayy. Hikayemiz de böyle ba?lyyor; yani Rodney’in mucitlik sevdasyyla.. Oyunun ilk bölümü olan “Rivet Town” tamamyyla tutorial tarzy ve oyunu ö?renme amaçly hazyrlanmy? bir bölüm. Rodney’in babasy Rodney’e bir blueprint veriyor ve sonra sizden oyunda sürekli etrafymyzda dola?acak olan küçük dostumuz Wonderbot’u olu?turmak için 16 tane parça bulmanyz istiyor. Tüm parçalary bulup getirdi?inizde Wonderbot’u meydana getirmi? oluyorsunuz. Bunun üzerine Rodney’in Babasy, Rodney’e kutu içinde bir hediye vererek, Rodney’in sevinçten havalara uçmasyna neden oluyor. Oyunda o ana kadar küçük çocuk bir robot olan Rodney, o andan itibaren babasynyn verdi?i parçalary kullanarak daha uzun boylu, daha bir kuvvetli olan genç Rodney’e dönü?üyor.

Hem Genç, Hem Robot, Hem de Mucit..

Genç Rodney büyük bir mucit olma a?kyyla yanyp tutu?maktadyr. Bir gün televizyonda, Robot City’yi ve oranyn önemli robotlaryndan olan Bay Bigweld’i görmesi bu sevdasyny iyice arttyrmy?tyr. Bu yolda ölümü dahi göze alan Rodney, anne ve babasyndan izin alarak maceraya atylyr… Asyl amacy Robot City’ye gidip Bay Bigweld’i görmek, kendini ona kanytlamaktyr. Bunu da sevgili uçan dostu Wonderbot’u ona göstererek yapmayy planlamaktadyr ama hiçbir ?ey umdu?u gibi gitmez. Bay Bigweld’i olmasy gereken yerde bulamaz ve üstüne üstlük Ratched adynda birinin Robot City’deki tüm robotlary yeni modellerle de?i?tirmek istedi?ini ö?renir. Artyk bu bir ya?am sava?y halini almy?tyr ve Rodney bi?eyler yapmalydyr. O andan itibaren Robot City’deki robotlarla birlik olarak bu soruna kar?y mücadele etmeye ba?lar. Rodney’in mucit robot olma yolundaki mücadelesi bir anda bu yöne çekilmi?tir.Sava?alym da, nasyl..?

Oyunun türüne aslen aksiyon diyebiliriz. Fakat oyun, içerisinde platform tarzynyn bazy özelliklerini baryndyryyor. Oyunda etrafta gördü?ümüz vida, somun, yay gibi demir parçalary toplamak suretiyle silahlar ve aly?veri? için kaynak sa?lamy? oluyoruz. Bu biraz saçma gibi; çünkü toplady?ymyz hurda kadar ate? edebiliyoruz, yani bir bakyma bizim kur?un sayymyz oluyor. Fakat ayny zamanda onlarla oyunda sa?da solda kar?ymyza çykan, monitör ?eklindeki yerlerde satylan malzemelerden alyyoruz. Ylginç bir durum hakikaten. Ayny zamanda bu ekrandan kayyt yapyyoruz. Fakat yine de oyunda toplady?ymyz bu parçalar para olarak kullanylmyyor; para olarak kullanylanlar, bu hurdalaryn altyn olanlary. Altyn parçalardan zaten bize o bölümde ne kadar lazymsa o kadar bulabiliyoruz. (Mesela ilk bölümde trene binmek 10 altyn lazym ve ilk bölümde toplam 10 tane altyn bulabiliyoruz). Bunun dy?ynda bize ilk bölümde verilen Scrap Launcher adly silahy kullanyyoruz ve isterseniz kar?ymyza çykan monitörlerden veya shoplardan silahymyz için farkly özellikler veya kendi kullanabilece?imiz bazy silahlar alabiliyoruz. Bu silahlarla etraftaki kötü kalpli robotlara kar?y sava?yyoruz.

Hep ayny, hep ayny, hep ayny… ama yine de e?lenceli

Oyunun ba?langycyndan sonuna kadar bizden hep ayny tarz ?eylerin istenmesi, oyunun kendini tekrar etmesine sebep oluyor. Her seferinde farkly ?ekillerde sonuca ula?mak istek de hep ayny. Genel olarak biriyle konu?tu?umuzda, bize bi ?ey oldu?unu, bir sorunu oldu?unu vs. söylüyor ve o sorunu çözmek için etrafta bulunan 16 tane parçayy veya dosyayy (bazen 5 oluyor) bulup ona getirmemizi istiyor. Bunun üzerine kabul edip etmedi?imizi soruyor. Kabul edersek bir ödülü oldu?unu belirtiyor. Biz ödül lafyny duyunca, hemen atlyyoruz tabii ki ve macera bu ?ekilde devam ediyor…

Fakat bazen o dosya veya parçalary bulmak o kadar zor oluyor ki bunalyma girebiliyorsunuz. Hiç aklynyza gelmeyecek yerlerden çykabiliyor aradyklarynyz. Bulmak için ba?ka kasabalara gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Benim tavsiyem gördü?ünüz bütün yerlere dikkatli bakyn ve kyrylmadyk kutu byrakmayyn. Zira içinden de çykabiliyorlar. Tüm bu tekdüzeli?e kar?yn oyunda e?lence neredeyse hiç eksilmiyor. Bazen bir yerde takylyp kalabiliyorsunuz ve ba?tan oynamak zorunda kalabiliyorsunuz… Bu bazen can sykycy olabiliyor. Fakat oyunda her yerde görünmez “checkpoint”ler var ve muhtemelen öldü?ünüz yerin çok yakynyndan ba?lyyorsunuz

Oyundaki de?i?mez görevimiz ise her tarafta bluprint aramak, bulmak ve toplamak. Bazy bölümlerde bir topun içerisinde hareket ediyoruz; özellikle bir kasabadan di?erine giderken. O topun içerisinde zamanla yary?arak dosya toplady?ymyz da oluyor. Ya da birileriyle yary?abiliyoruz. Bu tür bölümlerde oyundaki e?lence katsayysy daha da artyyor. Dedi?imiz gibi e?lence bazen üst düzey olabiliyor. (Ben en çok pervaneyi çaly?tyryp havada uçmaktan ho?landym) Bunun dy?ynda sürekli sa?dan sola hopluyor, zyplyyorsunuz.

Tamamyyla Bamba?ka bir Dünya

Robots’ta en çok göze çarpan oyunun kendine has, bamba?ka bir dünyada, robotlar dünyasynda geçmesi ve bu dünyanyn atmosferinin oyuna harika yansytylmy? olmasy. Gerçekten kendinizi onlaryn yerine koyabiliyor ve bazen kendinizi kaptyrabiliyosunuz. Bunda oyundaki etkili seslerin ve ho? grafiklerin etkisi oldukça büyük. Sürekli e?lenceli müzikler çalyyor ve oyundan kopmamanyza yardymcy oluyor. Grafikler ise göze oldukça ho? gelen cinsten. Özellikle videolardaki grafikler çok kaliteli denilebilir. Oyun içi grafikleri o kaliteye ula?amasa da yine de ho?…

Fakat tüm bunlara ra?men oyundaki sorunlar oyuncuyu oyundan so?utabiliyor. Kamera açylarynyn ço?u zaman istenilen ?ekle getirilememesi, grafiksel bazy problemler, etrafta gezinen insanlaryn konu?maya gelince gerçekten robot gibi davranmasy, kendilerine vurdu?unuzda dahi tepki göstermemeleri ve en önemlisi oynanabilirlik. Oynanabilirlik kamera açylarynyn da etkisiyle o kadar kötü ki, bazylarynyz oyunu hemen byrakabilir. Karakterin hareketleri zor yapmasy, bir yerden bir yere atlamanyn i?kence olmasy, duvara tutunmasy için duvara tam paralel olmak gerekmesi gibi saçma hatalar oynanabilirli?i açykçasy mahvediyor. Kontroller de oynanabilirlik gibi sorunlu ve zor. Ayryca seslerde ço?u zaman hatalarla kar?yla?yyoruz. (Sesin geç gelmesi gibi) Fakat karakterin gerçekten e?lenceli olmasy ve oyundaki bamba?ka ortam bu eksileri kysmen görmemenize neden olabiliyor. Karakter gerçek manada çok e?lenceli. Hiçbir ?eye basmady?ynyzda yapty?y hareketleri, kaymasy, dü?mesi ve tavyrlary gerçekten çok e?lenceli.

Aksiyon mu platform mu? Yoksa her ikisi birden mi?

Oyunda aksiyondan çok platform oyunu havasy var desek yeridir. Çünkü sava?ty?ymyzdan çok, bir ?eyler topluyor yerine getiriyoruz, onun yerine ba?ka ?eyler alyp, onu ba?ka yerlerde kullanyyoruz. Aksiyon ise bu sürecin içerisinde oluyor. Yapymcylar ister istemez oyuna aksiyon demek zorunda kalmy?lar sanyrym. Fakat a?ikar olan bir gerçek var ki, o da oyunun hedef kitlesinin yeti?kinler olmady?y. Oyunun hedef kitlesi aslen çocuklar. Fakat gençler ve yeti?kinleri de e?lendirebilecek bir oyun. Uzun soluklu olmasa da, kysa bir süre oynamak için oldukça ho?. Y?in garip yany, oyunda bir konu olmasyna ra?men, neredeyse hiçbir zaman oyundaki konuya göre gitti?iniz dü?üncesine kapylmyyorsunuz. Ve ne yazyk ki bu güzel bir ?ey de?il. Aksine oyunun konuyu iyi i?leyememesinin getirdi?i bir sorun. Yyi i?leyememek mi dedim, pardon, hiç i?leyememesinin. Ordan oraya gidip ara video çykana kadar yaptyklarymyzyn neredeyse oyunun konusuyla hiç bir ilgisi yok. Ne zaman ki ara video çykyyor o zaman konunun i?leyi?ini takip edebiliyorsunuz. Açykçasy konusu olan, ama konusuyla alakalsy olmayan bir oyun Robots.

Scrapland 4ever

E?er bu tür oyunlardan ho?lanyyorsanyz size önerim “American McGee’s Scrapland” oynamanyzdyr. Bu oyunda bulamadyklarynyzy orada bulaca?ynyzdan emin olabilirsiniz. Bana göre üzerinde fazla dü?ünülmemi?, fazla u?ra?ylmamy? bir oyun ve bu yüzden de vasatyn üstüne çykmayy ba?aramyyor. Grafikleri her ne kadar ho? olsa da yeterli düzeyde kaliteli de?il. Profesyonel olarak yapylmy? seslendirmelere ra?men, seslerdeki gecikmeler seslerinde kalitesini dü?ürüyor. Oynanabilirlik i?kencesi ise dayanma gücünüzdeki synyrlary zorlayacak cinsten. Kamera açylary yüzünden çyldyrmazsanyz iyidir. Kamerayy döndürmeye çaly?yp ba?aramady?ynyzda ne demek istedi?imi daha iyi anlayacaksynyz. Oyun tüm bu eksiklere ra?men yine de nasyl oluyorsa e?lendirici olmayy ba?aryyor. E?er kysa süreli e?lencelik bir oyun aryyorsanyz tavsiye edilebilir, fakat bana soracak olursanyz, siz en iyisi Scrapland oynayyn